Neidio i’r cynnwys

5 awgrym da i gael (a chadw) swydd dros gyfnod y Nadolig

Mae cyflogwyr o sawl sector yn ceisio recriwtio pobl dros dro neu’n barhaol yn y cyfnod cyn y Nadolig. Mae’r rolau tymhorol hyn yn ffordd wych o adeiladu’ch CV, gwneud cysylltiadau newydd a dysgu sgiliau newydd. Gall rolau dros dro hefyd arwain at yrfa hollol newydd.

Dyma 5 awgrym da i sicrhau swydd newydd yn y cyfnod cyn y Nadolig a thu hwnt:

1. Rydych yn y lle iawn!

Mae gan HelpSwyddi lawer o wybodaeth i’ch cefnogi wrth chwilio am swyddCewch awgrymiadau da ar greu CV arbennig a sut i ragori mewn cyfweliad. O ofal cymdeithasol oedolion i rolau warysau a dosbarthu, mae swyddi ar gael i ymgeisio amdanynt ar hyn o bryd. Edrychwch ar y tudalennau canlynol i gael mwy o wybodaeth am gwmnïau sy’n recriwtio ar hyn o bryd:

2. Canolfan Byd Gwaith

Gall eich Canolfan Byd Gwaith helpu, â gwybodaeth fewnol am gyflogwyr a swyddi gwag yn eich ardal leol. Dilynwch hwy ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf, neu siaradwch  â’ch Anogwr Gwaith am gymorth ychwanegol.

3. Cyn gwneud cais, ymchwiliwch i’r cyflogwr.

Bydd gwybod am y cwmni yn eich helpu i greu argraff yn y cyfweliad, a bydd yn dangos bod gennych ddiddordeb mewn swydd barhaol.

4. Dangoswch eich uchelgais, arddangoswch yr agwedd gywir ac edrychwch ymlaen.

Mae’n wir y bydd rhai swyddi dros dro yn dod yn barhaol ond hyd yn oed os na wnânt hynny, byddwch yn cael geirda, profiad ymarferol ac enghreifftiau y gallwch eu cymryd i’r cais swydd nesaf.

5. Byddwch yn gyfeillgar, yn broffesiynol ac edrychwch yn daclus bob amser.

Dylech drin swydd dros dro fel cyfweliad estynedig a chymryd eich gwaith o ddifrif, bydd eich meddylfryd a’ch ymrwymiad yn dangos i’ch cyflogwr eich bod yn perthyn yno.

5 tips for bagging (and keeping) a job over the festive season

Employers from many sectors look to recruit people on a temporary or permanent basis in the run up to Christmas. These seasonal roles are a great way to build up your CV, make new contacts and learn new skills. Temporary roles can also lead to a whole new career.

Here are 5 top tips for securing a new job in the run up to Christmas and beyond:

1. You’re in the right place!

JobHelp has lots of information to support you in your job searchYou’ll find tips on creating a stand-out CV and how to excel in an interview.  From adult social care to warehousing and distribution roles, there are jobs available to apply for right now. Check out the following pages for more information on companies currently recruiting:

2. Jobcentre Plus

Your local Jobcentre Plus can help, with insider knowledge about employers and vacancies in your local area. Follow them on Twitter for the latest news, or talk to your Work Coach for extra help.

3. Before applying, research the employer.

Knowing about the company will help you impress in the interview, and will show you’re interested in a permanent job.

4. Show your ambition, display the right attitude and look ahead.

It is true some temporary jobs will become permanent but even if they do not, you will get a reference, practical experience and examples you can take to the next job application.

5. Be friendly, professional and always look smart.

Treat a temporary job like an extended interview and take your work seriously, your mindset and commitment will demonstrate to your employer that you belong there.

Articles