Skip to content

Polisi Preifatrwydd


DWP yw’r rheolwr data ar gyfer tudalennau ar y wefan hon. Mae rheolwr data yn penderfynu sut a pham mae data personol yn cael ei brosesu.

Mae ein Siarter Gwybodaeth Bersonol yn egluro sut a pham mae DWP yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, a’ch hawliau a’ch cyfrifoldebau. Mae’n cwmpasu’r holl wasanaethau y mae DWP yn eu darparu, ac nid y wefan hon yn unig.

Os byddwch yn dilyn y ddolen i wasanaeth a ddarperir gan adran arall o’r llywodraeth, asiantaeth neu awdurdod lleol, bydd y sefydliad hwnnw:

  • Yn rheolydd data
  • Yn gyfrifol am brosesau data rydych yn rhannu gyda nhw 
  • Yn cyhoeddu ac yn rheoli eu hysbysiad preifatrwydd eich hun gyda manylion am sut i gysylltu â nhw 

Pa ddata rydym yn ei gasglu ar y safle hwn 

Hoffem ddefnyddio cwcis i gynnal gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio’r wefan, a hefyd pa mor effeithiol fu ein hysbysebu.  Mae rhagor o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, a pham, ar gael ar ein dudalen Gwcis. Gallwch hefyd ddefnyddio’r dudalen hon i  rheoli gosodiadau eich cwcis.

Ni fyddem yn storio gwybodaeth na chwcis oni bai eich bod yn rhoi caniatâd i ni. Nid ydym yn storio unrhyw wybodaeth bersonol arall.

Ein sail gyfriethiol am brosesu eich data

Y sail gyfreithlon am brosesu data ar gyfer dadansoddeg neu farchnata yw eich caniatâd.

Beth rydym yn ei wneud gyda’ch data 

Gellir rhannu’r data a gasglwn ag adrannau eraill y llywodraeth, asiantaethau a chyrff cyhoeddus. Efallai y bydd hefyd yn cael ei rannu gyda’n cyflenwyr technoleg, er enghraifft ein darparwr cynnal.

Ni fyddwn yn gwerthu nac yn rhentu’ch data i drydydd partïon.

Am ba gyfnod rydym yn cadw eich data

Bydd eich data cwcis yn cael ei storio o dan bolisi preifatrwydd y darparwyr gwasanaeth a ddefnyddiwn. Gallwch ddod o hyd i restr o gwcis a ddefnyddiwyd gennym, ac am ba gyfnod y cânt eu storio ar ein tudalen gwcis. Gallwch reoli gosodiadau cwcis unrhyw bryd.

Lle mae’ch data’n cael ei brosesu a’i storio

Gellir trosglwyddo data a gesglir at ddibenion dadansoddeg neu farchnata y tu allan i’r AEE i’w brosesu gan y darparwr gwasanaeth.

Eich hawliau

Ni fyddwn yn gosod cwcis dadansoddeg na marchnata heb eich caniatâd. Gallwch reoli eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd.

 Dolenni i wefannau eraill

Mae jobhelp.dwp.gov.uk yn cynnwys dolenni i wefannau eraill.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r wefan hon yn unig, ac nid yw’n cynnwys gwasanaethau a thrafodion eraill y llywodraeth yr ydym yn cysylltu â nhw. Mae gan y gwasanaethau hyn eu telerau ac amodau a’u polisïau preifatrwydd eu hunain.

Os byddwch yn cyrraedd  jobhelp.dwp.gov.uk o wefan arall, efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth bersonol o’r wefan arall. Dylech ddarllen polisi preifatrwydd y wefan y daethoch ohoni i ddarganfod mwy am hyn.

Ymholiadau neu gwynion

Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn am unrhyw beth yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

Mae’r Swyddog Diogelu Data yn darparu cyngor annibynnol a monitro ein defnydd o wybodaeth bersonol. Gallwch gysylltu â nhw trwy e-bost yn data.protectionofficer@dwp.gov.uk neu yn:

DWP Data Protection Team
Benton Park View 6
Room BP6001
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1ZX

Gallwch hefyd wneud cwyn i’r Comisiynydd Gwybodaeth, sy’n rheoleiddiwr annibynnol.

casework@ico.org.uk

Ffôn: 0303 123 1113
Ffôn testun: 01625 545860
Dydd Llun i dddydd Gwwner, 9am i 4:30pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF

Newididau i’r polisi hwn 

Efallai y byddwn yn newid y polisi preifatrwydd hwn. Yn yr achos hwnnw, bydd y dyddiad ‘diweddaru diwethaf’ ar waelod y dudalen hon hefyd yn newid. Bydd unrhyw newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i chi a’ch data ar unwaith.