Neidio i’r cynnwys
Man working in hospitality pouring drink

Lletygarwch

Mae'r sector lletygarwch yn cynnwys tafarndai, bariau, clybiau, gwestai, parciau gwyliau a lleoliadau eraill. Mae nifer enfawr o swyddi gwag yn y sector lletygarwch ar gael ym mhob rhanbarth o'r DU ar hyn o bryd. Mae'r sector yn gweithio'n agos gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau i sicrhau bod Anogwyr Gwaith y Ganolfan Gwaith sy’n agos atoch yn gwybod am y cwmnïau sy'n recriwtio.

Mathau o Gyfleoedd

Os ydych chi’n ddi-waith hirdymor, neu os yw’ch amgylchiadau personol yn ei gwneud hi’n anoddach i chi ddod o hyd i swydd, bydd cyflogwyr lletygarwch yn aml yn ystyried eich cyflwyno ar gyfer lleoliadau, profiad gwaith neu dreialon gwaith. Os ydych yn barod i ddarganfod pa anturiaethau allai aros amdanoch chi yn y sector lletygarwch, mae’r cyfleoedd yn aros amdanoch chi ar hyn o bryd!

Y manteision o weithio mewn lletygarwch

Gall swydd mewn lletygarwch roi llwyfan gwych i chi ar gyfer gyrfa mewn sectorau eraill hefyd, wrth i staff ddysgu sgiliau cyllidebu cryf, adeiladu tîm a gwasanaeth cwsmeriaid yn ogystal â magu hyder a sgiliau cyfathrebu da a fydd yn angenrheidiol ar gyfer unrhyw rôl yn y dyfodol. Mae gan lawer o fusnesau swyddi gwag ychwanegol ar hyn o bryd hefyd oherwydd yr angen i fod yn ddiogel o ran Covid, er enghraifft, gyda staff ychwanegol yn ofynnol ar gyfer gwasanaeth bwrdd.

Mae gan y sector lletygarwch gynnig hyfforddiant cadarn hefyd, ac mae llawer o gyflogwyr yn cysylltu â chynlluniau prentisiaeth a hyfforddiant rheoli. Mae yna hefyd ddigon o gyfleoedd i symud ymlaen, mewn gwirionedd, mae mwyafrif yr uwch reolwyr o fewn lletygarwch yn dod o rolau lefel mynediad. Am wybodaeth bellach, ewch i wefan the CareerScope  – hyb penodol ar gyfer pobl sy’n chwilio am swyddi yn y sector.

Mae’n amgylchedd cymdeithasol gwych, yn cynnig oriau hyblyg, a photensial gyrfa da. Mae yna lawer o safleoedd a swyddi ar garreg eich drws, heb fawr o gymudo, os o gwbl. Mae rhai cyflogwyr hyd yn oed yn cynnig llety. Mae yna swydd i bawb mewn gwirionedd!

Waiter carrying tray of drinks

Sgiliau dymunol

Ni ydych angen unrhyw brofiad blaenorol, na chymwysterau ffurfiol, i weithio yn y sector lletygarwch. Y prif bethau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt mewn ymgeiswyr yw agwedd gadarnhaol, dull cwrtais a chyfeillgar, ac angerdd am ddarparu gwasanaeth gwych i gwsmeriaid.

Dysgu mwy

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

Gweithio'n ddiogel yn ystod Coronafeirws

Darganfyddwch sut i leihau'r risg y bydd COVID-19 yn ymledu yn eich gweithle.

Ewch i'r safle

Erthyglau

Sectorau eraill sy’n cyflogi ar hyn o bryd