Neidio i’r cynnwys

Mynd i mewn i ofal cymdeithasol i oedolion

Woman talking with man in a wheelchair

Dechrau arni mewn gofal cymdeithasol i oedolion

Nid rôl sy’n rhoi boddhad emosiynol yn unig yw gweithio ym maes gofal cymdeithasol i oedolion, mae’n un o’r rhai mwyaf amrywiol hefyd. Mae gweithio gydag ystod o bobl â gwahanol anghenion gofal yn golygu bod pob diwrnod yn wahanol i’r nesaf.

Yn fwy na hynny, mae gofal cymdeithasol i oedolion yn un o’r ychydig sectorau lle mae swyddi’n cynyddu, gan gynnig nifer sylweddol o gyfleoedd gyrfa hirdymor.

​Nid oes angen profiad na chymwysterau blaenorol arnoch i ddechrau. Os ydych yn angerddol am helpu eraill, mae gennych eisoes y rhinweddau y mae’n eu cymryd ac mae hyfforddiant ar gyfer popeth arall.

Felly, os ydych yn chwilio am swydd i fod yn falch ohoni, gallai nawr fod yr amser perffaith i ddechrau eich gyrfa ym maes gofal cymdeithasol oedolion.

Ewch i wefan Every Day is Different i ddod o hyd i’r swydd ofal iawn i chi

Y symudiad cywir i chi

Gyda miloedd o swyddi ar gael ledled y wlad, mae yna lawer o resymau gwych i ddod yn weithiwr gofal cymdeithasol i oedolion ar hyn o bryd, gan gynnwys:

  • y cyfle i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl
  • rhagolygon a chyfleoedd cyflogaeth tymor hir
  • oriau hyblyg i gyd-fynd â’ch ymrwymiadau eraill
  • dilyniant a hyfforddiant gyrfa parhaus

Dod o hyd i’r rôl iawn i chi

Ewch i wefan Every Day is Different i ddod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch i ddechrau ym maes gofal cymdeithasol i oedolion. Byddwch yn gallu archwilio’r gwahanol fathau o waith gofal, darganfod beth sy’n ofynnol yn y gwahanol rolau, a chwilio am swyddi gofal cymdeithasol i oedolion yn eich ardal.

Clywch pam y dewisodd Maisie ofal cymdeithasol oedolion

Gan weithio ym maes gofal cymdeithasol i oedolion, byddwch yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl bob dydd, a byddant yn gwneud gwahaniaeth i’ch un chi hefyd. Gwyliwch y fideo isod i ddarganfod pam y symudodd Maisie o weithio ym maes manwerthu i yrfa ym maes gofal cymdeithasol i oedolion.

Ble allech fod yn gweithio?

Mae yna lawer o wahanol rolau swydd ym maes gofal cymdeithasol; mae’n dibynnu ar yr hyn y mae gennych ddiddordeb ynddo, gyda phwy rydych am weithio a ble rydych am weithio. Gallwch weithio mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys mewn cartref gofal preswyl, yng nghartref rhywun arall neu hyd yn oed yn eich cartref eich hun, gan gefnogi pobl fel gofalwr ‘Shared Lives’.

Gofal gartref – cefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain
Gallai unrhyw un ar unrhyw gam o fywyd fod angen gofal a chefnogaeth wrth fyw gartref ac yn eu cymuned. Mae hyn yn cynnwys pobl ag anableddau dysgu, cyflyrau iechyd meddwl, nam ar y synhwyrau neu anableddau corfforol a phobl hŷn. Darganfyddwch fwy ar wefan Every Day is Different.

Gofal preswyl – cefnogi pobl sy’n byw mewn cartrefi nyrsio/gofal
Yn aml (ond nid bob amser) gall gofal preswyl gynnwys gweithio gyda phobl â chyflyrau iechyd fel dementia ac anghenion cymhleth eraill sy’n ei gwneud hi’n anodd iddynt fyw’n annibynnol yn eu cartref eu hunain. Darganfyddwch fwy ar wefan Every Day is Different.

Cynlluniau ‘Shared Lives’ – agor eich bywyd i gynnwys rhywun sydd angen gofal a chefnogaeth
Mae gofalwyr ‘Shared Lives’ yn agor eu cartref a’u bywyd teuluol i gynnwys rhywun sydd angen gofal a chefnogaeth. Gallai fod am ddiwrnod, seibiant byr, neu fyw gyda chi fel rhan o’ch teulu dros y tymor hir. Darganfyddwch fwy ar wefan Every Day is Different.

Chwilio am swydd ym maes gofal cymdeithasol?

Gyda miloedd o swyddi ar gael ledled y wlad, mae yna lawer o resymau gwych i ddod yn weithiwr gofal cymdeithasol i oedolion ar hyn o bryd, gan gynnwys:

  • cyfle i wneud gwaith pwysig ac ystyrlon
  • cyfle i helpu’ch cymuned leol
  • byddwch yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy newydd

Ewch i wefan Every Day is Different heddiw i ddod o hyd i bopeth rydych angen ei wybod i ddechrau ym maes gofal cymdeithasol i oedolion a chwilio am swyddi gofal cymdeithasol i oedolion yn eich ardal.

Erthyglau