Neidio i’r cynnwys

Swyddi gwyrdd – beth ydyn nhw a ble i ddod o hyd iddyn nhw

Beth yw ystyr swyddi gwyrdd?

Mae swyddi gwyrdd yn cyfrannu at warchod neu adfer yr amgylchedd a’n planed. Gallech fod yn gweithio mewn sector traddodiadol fel gweithgynhyrchu neu adeiladu, neu mewn diwydiant gwyrdd newydd sy’n dod i’r amlwg fel ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd.

Wrth i economi’r DU ddod yn wyrddach, mae angen help ar rai diwydiannau i addasu eu cynhyrchion a’u prosesau i leihau eu hallyriadau. Mae eraill yn gweithio ar dechnoleg werdd, (e.e. cerbydau trydan, goleuadau LED) ac mae rhai yn darganfod gweithgareddau gwyrdd cwbl newydd i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae hyn i gyd yn creu cyfleoedd gwaith newydd a chyffrous.

Pa fathau o rolau sydd ar gael?

O brentis ceidwad cefn gwlad, prentis arbenigwr ynni craff, gosodwr panel solar, gweithredwr ailgylchu a thechnegydd tyrbin gwynt i beiriannydd cerbydau trydan, dadansoddwr data a rheolwr fferm, mae’r swyddi’n amrywiol. Bydd y swydd werdd a gymerwch yn dibynnu ar eich diddordebau, sgiliau, profiad a chymwysterau.

Mae sgiliau a chymwysterau defnyddiol i gefnogi mynd i swydd werdd neu drosglwyddo iddi yn cynnwys:

 • TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg
 • cymhwyster achrededig ar Lefel 3 neu’n uwch
 • trwydded yrru lawn
 • gwaith tîm
 • datrys Problemau
 • y gallu i addasu
 • cyfathrebu
 • gwasanaeth cwsmer
 • dealltwriaeth o iechyd a diogelwch
 • dealltwriaeth o gadwraeth natur

Ym mha sectorau allech fod yn gweithio ynddynt?

Mae swyddi gwyrdd ar gael ar draws nifer o sectorau, gan gynnwys:

 • Adeiladu
 • Ynni a Mwyngloddio
 • Technolegau Ffasiwn
 • Cyllid
 • Gofal Iechyd
 • Gweithgynhyrchu
 • Ynni Adnewyddadwy a’r amgylchedd
 • Cludiant

Manteision gweithio mewn swydd werdd

 • Mae’n ddiwydiant hygyrch – mae gan rai swyddi gwyrdd rolau lefel mynediad ar gael
 • Bydd cyfle i chi ennill sgiliau a/neu gymwysterau newydd
 • Diogelu’ch gyrfa yn y dyfodol – mae sgiliau gwyrdd yn drosglwyddadwy ar draws sectorau
 • Byddwch yn helpu i hyrwyddo datblygu cynaliadwy a chwarae rhan wrth ddatgarboneiddio economi’r byd
 • Mae swyddi gwyrdd yn amddiffyn ac yn adfer yr amgylchedd er lles pawb

Ydych chi’n ystyried swydd werdd?

Gydag ystod o rolau a chyfleoedd ar gael, mae swydd werdd yn yrfa gyffrous ac amrywiol. P’un a ydych yn dechrau yn eich gyrfa, yn bwriadu symud ymlaen neu’n ystyried newid sectorau, mae yna lawer o leoedd i ddod o hyd i’ch cyfle gwaith nesaf.

Nid oes yn rhaid i chi fod yn wyddonydd biomeddygol neu’n ecolegydd i gael swydd werdd. Mae’r sector hefyd angen pobl ag adeiladu, marchnata, gwerthu, rheoli prosiectau, sgiliau rheoli a mwy.

Gwneud cais am swyddi gwyrdd

Cymerwch gip ar ein tudalen dod o hyd i waith i edrych ar y gwahanol sectorau neu ymwelwch â’r gwefannau isod i ddarganfod cyfleoedd newydd.

Erthyglau