Neidio i’r cynnwys
Peiriannydd benywaidd yn sefyll o flaen tyrbin gwynt

Swyddi Gwyrdd

Mae swyddi gwyrdd yn rolau sy'n cyfrannu at warchod neu adfer yr amgylchedd a'n planed. Gallech fod yn gweithio mewn sector traddodiadol fel gweithgynhyrchu neu adeiladu, neu mewn diwydiant gwyrdd newydd sy'n dod i'r amlwg fel ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni.

BETH YDYM YN EI OLYGU WRTH SWYDDI GWYRDD

Wrth i economi’r DU ddod yn wyrddach, mae angen help ar rai diwydiannau i addasu eu cynhyrchion a’u prosesau i leihau eu hallyriadau. Mae eraill yn gweithio ar dechnoleg werdd, er enghraifft cerbydau trydan a goleuadau LED. Mae rhai yn darganfod gweithgareddau gwyrdd cwbl newydd i fynd i’r afael â newid hinsawdd.

Mae hyn i gyd yn creu cyfleoedd gwaith newydd cyffrous.

Mae swydd werdd yn berffaith os ydych chi’n mwynhau bod yn egnïol, gweithio y tu ôl i’r llenni a cheisio rôl amrywiol ond gwerth chweil.

 

PA FATHAU O ROLAU SYDD AR GAEL?

Gyda swyddi mewn sectorau gan gynnwys prentis ceidwad cefn gwlad, arbenigwr ynni clyfar, gosodwr paneli solar, gweithiwr ailgylchu a thechnegydd tyrbinau gwynt i beiriannydd cerbydau trydan, dadansoddwr data a rheolwr fferm, mae’r swyddi’n amrywiol. Bydd y swydd werdd a gymerwch yn dibynnu ar eich diddordebau, sgiliau, profiad a chymwysterau.

Mae sgiliau a chymwysterau defnyddiol i’ch helpu i gael swydd werdd yn cynnwys:

 • TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg
 • cymhwyster achrededig ar Lefel 3 neu uwch
 • gwaith tîm da
 • y gallu i addasu
 • dealltwriaeth o iechyd a diogelwch
 • dealltwriaeth o gadwraeth natur

PA SECTORAU ALLAI CHI FOD YN GWEITHIO YNDDO?

Mae swyddi gwyrdd ar gael ar draws nifer o sectorau, gan gynnwys:

 • Adeiladu
 • Ynni a Mwyngloddio
 • Technolegau Ffasiwn
 • Cyllid
 • Gofal Iechyd
 • Gweithgynhyrchu
 • Ynni adnewyddadwy a’r amgylchedd
 • Cludiant

DOD O HYD I SWYDD

Dod o hyd i swyddi amser llawn neu ran-amser yng Nghymru, Lloegr a’r Alban

Cymerwch olwg ar ein tudalen  dod o hyd i waith  i weld y gwahanol sectorau neu ewch i’r gwefannau isod i ddarganfod cyfleoedd newydd.

MANTEISION GWEITHIO MEWN SWYDD WERDD

 • Mae’n ddiwydiant hygyrch – mae gan rai swyddi gwyrdd rolau lefel mynediad ar gael
 • Byddwch yn cael cyfle i ennill sgiliau a/neu gymwysterau newydd
 • Diogelu’ch gyrfa ar gyfer y Dyfodol – mae sgiliau gwyrdd yn drosglwyddadwy ar draws sectorau
 • Byddwch yn helpu i hyrwyddo datblygu cynaliadwy a chwarae rhan mewn datgarboneiddio economi’r byd
 • Mae swyddi gwyrdd yn diogelu ac yn adfer yr amgylchedd er lles pawb
Peiriannydd yn dangos i brentis sut i ddefnyddio peiriant creu offer

YDYCH CHI'N YSTYRIED SWYDD WERDD?

Gydag amrywiaeth o rolau a chyfleoedd ar gael, mae swydd werdd yn yrfa gyffrous ac amrywiol. P’un a ydych yn dechrau yn eich gyrfa, yn edrych i symud ymlaen neu’n meddwl am newid sectorau, mae llawer o leoedd i ddod o hyd i’ch cyfle swydd nesaf.

Nid oes rhaid i chi fod yn fio-wyddonydd nac yn ecolegydd i gael swydd werdd. Mae’r sector hefyd angen pobl â sgiliau adeiladu, marchnata, gwerthu, rheoli prosiect, sgiliau rheoli a mwy.

CYMORTH OS OES GENNYCH ANABLEDD NEU GYFLWR IECHYD HIRDYMOR

Mae llawer o gyflogwyr yn y sector hwn yn aelodau o’r cynllun Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn golygu eu bod wedi ymrwymo i gamau gweithredu a fydd yn darparu cyfleoedd sy’n gysylltiedig â gwaith i bobl ag anabledd neu gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol. Gallwch chwilio am swydd gyda chyflogwr Hyderus o ran Anabledd ar Dod o hyd i swydd.

Gall Mynediad i Waith dalu tuag at y costau am gymorth cyfathrebu mewn cyfweliad swydd ac efallai y gall ddarparu cymorth ymarferol neu iechyd meddwl parhaus pan fyddwch yn cael swydd. I gael gwybod a ydych yn gymwys, edrychwch ar y canllawiau diweddaraf.

Sectorau eraill sy’n cyflogi ar hyn o bryd