Neidio i’r cynnwys

Chwilio am swydd ar-lein ac yn ehangach

Mother working at laptop with daughter on her knee

Mae yna ddigon o offer ar-lein i’ch helpu i ddod o hyd i swydd newydd. Mae chwiliadau gwaith ar-lein fel arfer yn rhad ac am ddim, ar gael 24/7 a dylent fod yn un o’r llefydd cyntaf i chi edrych arnynt am eich cyfle gwaith nesaf.

Defnyddiwch wasanaeth gwefan Dod o hyd i swydd. Gyda Dod o hyd i swydd gallwch greu proffil, llwytho eich CV a derbyn negeseuon e-bost am swyddi newydd a phresennol.

Mae yna ddigon o wefannau swyddi eraill ar gael hefyd. Ceisiwch chwilio am ‘jobs’ yn Google, neu gwnewch eich chwiliad yn fwy penodol i ddod o hyd i’r swyddi gwag iawn i chi, fel ‘swyddi manwerthu yng Nghaerdydd’. Mae rhai o’r gwefannau sy’n hysbysebu swyddi yn cynnwys:

Os oes gennych sgiliau gweithgynhyrchu, peirianneg neu wyddonol, fe allech gofrestru gyda gwefan y Talent Retention Solution.

Mae rhai asiantaethau recriwtio yn arbenigo mewn rhai mathau o waith. Edrychwch ar-lein am eich rhai lleol ar wefan y Recruitment Employment Confederation.

Er bod eich chwiliadau gwaith ar-lein yn lle gwych i ddechrau, peidiwch â chyfyngu’ch hun wrth chwilio am eich swydd nesaf.

Dyma rai lleoedd y dylech eu ceisio fel rhan o’ch chwiliad gwaith:

Ehangu sectorau a byrddau swyddi

Chwilio am swyddi mewn sectorau sy’n ehangu; mae miloedd o swyddi ar gael mewn diwydiannau hanfodol fel logisteg, manwerthu bwyd, amaeth a gofal. Cadwch lygad barcud am gyhoeddiadau mawr yn y newyddion a gosod hysbysbiadau ar wefan google  i’ch helpu i gadw golwg ar feysydd y mae gennych ddiddordeb arbennig ynddynt.

Prentisiaethau – Darganfyddwch ba Brentisiaethau sydd i’w cael ar wefan gov.uk. Hefyd darllenwch ein herthygl: Ennill, dysgu, a datblygu’ch gyrfa eich hun â Phrentisiaeth.

Mae ystod o wefannau eraill lle gallwch ddod o hyd i swyddi gwag – edrychwch ar y rhestr hon o fyrddau swyddi ar-lein poblogaidd ar wefan Career Experts.

Bod yn rhagweithiol ac yn rhwydweithio

Anfonwch eich CV at gwmnïau lle hoffech weithio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn teilwra’ch llythyr eglurhaol i ddweud pam eich bod yn cysylltu â hwy, pa fath o swydd rydych yn chwilio amdani, a pham y dylent eich cyflogi.

Gwefannau cwmnïau – Nid yw pob cyflogwr yn recriwtio yn yr un modd, mae rhai ond yn hysbysebu swyddi gwag ar eu gwefan eu hunain, lle efallai y gallwch wneud cais ar-lein: os ydynt yn chwilio am rywun newydd, byddant eisiau rhywun sy’n rhagweithiol. Dewch o hyd i enw cyswllt yn adran Adnoddau Dynol y cwmni, a gofynnwch iddynt am unrhyw swyddi gwag neu agoriadau posibl yn y dyfodol. Bydd gwybod yr enwau pwysig i siarad â hwy yn mynd â chi’n bell.

Papurau newydd a chyfnodolion masnach – Darganfyddwch ba ddiwrnod y mae eich papur lleol yn hysbysebu swyddi a gwnewch yn siŵr eich bod yn cael copi. Mae cyfnodolion masnach yn gylchgronau neu bapurau newydd am fasnach neu ddiwydiant penodol, fel TG neu weithgynhyrchu ac mae’n debyg y byddant yn hysbysebu swyddi gwag yn y maes hwnnw.

Ar lafar gwlad – Siaradwch â’ch teulu a’ch ffrindiau i ofyn a ydynt yn gwybod am unrhyw swyddi gwag, gallai hyn eich helpu i ddod i wybod am swyddi posibl yn gynnar ac efallai y byddant hyd yn oed yn gallu’ch cyflwyno i’r rheolwr recriwtio.

Mae’r gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol yn rhoi esboniad ar sut a pham i rwydweithio a’r gwahanol ddulliau a ddefnyddir.

Gwneud y mwyaf o’r cyfryngau cymdeithasol

Cyfryngau cymdeithasol – Edrychwch ar wefannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter neu LinkedIn a hoffwch neu dilynwch gyflogwyr yr hoffech weithio iddynt o bosibl. Gallwch hefyd ddilyn cyfrif Twitter @JCPJobsPlusMore i ddysgu mwy am gyfleoedd cyflogaeth cenedlaethol hefyd ac ar eich cyfrif Twitter Canolfan Byd Gwaith am swyddi gwag a chymorth lleol.

Gall cyfryngau cymdeithasol fod yn declyn defnyddiol wrth chwilio am swyddi, ond gwnewch yn siŵr nad yw eich presenoldeb ar-lein yn brifo’ch siawns o gael swydd. Gall swyddi dadleuol neu amhriodol effeithio’n wirioneddol ar y ffordd y mae cyflogwyr yn eich gweld. Ystyriwch adolygu’ch porthwyr os ydych yn mynd ati i chwilio am swydd.

Darllenwch ein herthygl: Cael y gorau o’r cyfryngau cymdeithasol i ddarganfod mwy.

A yw hunangyflogaeth i chi?

Chwiliwch ar-lein i ddarganfod mwy am gyfleoedd hunangyflogaeth ar wefan gov.uk. Hefyd darllenwch ein herthygl: Am fod yn fos arnoch chi’ch hun? Gallai’r Lwfans Menter Newydd helpu.

Mae gwefan y Gwsanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol yn tynnu sylw at ychydigo ddulliau na chrybwyllwyd eisoes uchod.

Erthyglau