Neidio i’r cynnwys

Ymuno â’r heddlu – byddwch y gwahaniaeth

Mae bod yn swyddog yr heddlu yn golygu y byddwch yn gwasanaethu’ch cymuned leol, yn diogelu’r cyhoedd, yn atal troseddau, ac yn darparu cefnogaeth i ddioddefwyr. Mae’n swydd amrywiol, gwerth chweil a heriol, lle cewch weld effaith uniongyrchol eich gwaith.

Mae angen ystod o sgiliau ar swyddogion yr heddlu a allai fod gennych eisoes drwy eich astudiaethau neu brofiad gwaith.

Gallwch gael mynediad at fanylion llawn y broses o wneud cais, awgrymiadau a chyngor a fydd yn eich helpu i gymryd y camau cyntaf i wneud gwahaniaeth ar y wefan genedlaethol: Application Process | Join The Police

Ac isod yw rhai o’r sgiliau bydd angen arnoch:

Cyfathrebu

Byddwch yn gyfrifol am gyfweld â phobl dan amheuaeth a chasglu tystiolaeth tystion neu dystiolaeth ac ysgrifennu adroddiadau. Mae sgiliau rhyngbersonol da a chof da yn allweddol wrth gofnodi manylion a all achosi achos i lwyddo neu fethu.

Datrys problemau a meddwl ar eich traed

Yn y math hwn o waith, bydd angen i chi feddwl ar eich traed. Mae bod yn swyddog yr heddlu yn golygu mai chi yn aml yw’r person cyntaf i ymateb i alwad am help. Mae hyn yn golygu y bydd angen i chi wneud penderfyniadau cyflym o dan bwysau. Cewch yr hyfforddiant a’r arbenigedd angenrheidiol i ddelio â’r sefyllfaoedd hyn, er mwyn i chi deimlo’n hyderus wrth wneud yr alwad honno.

Gwaith tîm a chydweithio

Ni fyddwch ar eich pen eich hun. Fel swyddog yr heddlu, cewch eich cefnogi gan eich cydweithwyr a’ch heddlu lleol i gyd. Bydd angen i chi hefyd eu cefnogi, a dyna pam fod gweithio o fewn tîm er budd gorau yn hanfodol. Gall edrych allan am eich cyd-swyddogion wneud byd o wahaniaeth mewn sefyllfa heriol.

Cymhelliant ac ysgogiant

Pan fyddwch yn cofrestru i ddod yn swyddog yr heddlu, byddwch yn ymrwymo i swydd sy’n rhoi rhywbeth newydd i chi bob dydd. Nid eich swydd 9 i 5 arferol ond byddwch yn parhau i ddysgu a datblygu.

Mae bod yn hunanysgogol a chael yr ymdrech i gyflawni’r swydd yn hanfodol. Mae bod yn swyddog yr heddlu yn golygu y byddwch yn dod ar draws sefyllfaoedd heriol, felly mae’n hollbwysig dyfalbarhau yn y wybodaeth rydych chi’n helpu pobl i fynd trwy gyfnodau anoddach.

Empathi, tosturi ac amynedd

Mae angen i swyddogion allu dangos empathi ag ystod eang o bobl; p’un a yw’n cysuro rhywun mewn sioc, neu’n delio â chyfwelai i’ch helpu i gael gwell ymateb.

Er mai gwasanaethu a diogelu yw eich rôl, weithiau bydd gweithredoedd y cyhoedd yn heriol i chi. Gallai eich amynedd eich gwneud yn swyddog yr heddlu gwych.

Beth Os Nad Oes Gennyf yr Holl Sgiliau Hyn?

Mae meddu ar lawer o’r priodoleddau hyn eisoes yn ddechrau gwych, ond nid yw’n ddisgwyliedig nac yn ofynnol. Mae’r gwasanaeth heddlu’n cynnig amrywiaeth o hyfforddiant a dysgu yn y swydd.

Beth bynnag rydych wedi astudio neu ennill profiad ynddo, bydd eisoes gennych lawer o sgiliau trosglwyddadwy. Mae’r gwasanaeth heddlu yn elwa o recriwtio pobl sydd ag ystod o brofiad a chefndiroedd, gan adlewyrchu’r cymunedau amrywiol y mae’n eu gwasanaethu.

Darganfyddwch beth mae’n ei olygu trwy ddarllen am yr hyn a ysbrydolodd rhai swyddogion a ble mae eu gyrfa wedi mynd â nhw mewn plismona: Our Stories | Join The Police

Sut ydw i’n gwneud cais?

Mae’r gwasanaeth heddlu yn croesawi ceisiadau o bobl o bob cefndir, diwylliant a phrofiad ac mae nifer o ffyrdd i ymuno â’r heddlu:

Darganfyddwch pa lwybr sydd orau i chi gan ymweld â: Ways in to policing (joiningthepolice.co.uk)

Barod i wneud gwahaniaeth?

Os ydych yn chwilio am yrfa gyffrous a gwerth chweil â phwrpas ac rydych yn awyddus i ddysgu mwy am ddod yn heddwas, ewch i Join The Police