Neidio i’r cynnwys

Oes gennych yr hyn sydd ei angen i fod yn swyddog yr heddlu?

A row of police in uniform

Mae bod yn swyddog yr heddlu yn golygu y byddwch yn gwasanaethu’ch cymuned leol, yn diogelu’r cyhoedd, yn atal troseddau, ac yn darparu cefnogaeth i ddioddefwyr. Mae’n swydd amrywiol, gwerth chweil a heriol, lle cewch weld effaith uniongyrchol eich gwaith.

Felly, beth mae’n ei gymryd? Mae angen ystod o sgiliau ar swyddogion yr heddlu gwych y bydd eich astudiaethau wedi’u rhoi i chi, waeth beth yw’r pwnc o’ch dewis.

Cyfathrebu

Byddwch yn gyfrifol am gyfweld â phobl dan amheuaeth a chasglu tystiolaeth tystion neu dystiolaeth ac ysgrifennu adroddiadau. Mae sgiliau rhyngbersonol da a chof da yn allweddol wrth gofnodi manylion a all achosi achos i lwyddo neu fethu.

Datrys problemau a meddwl ar eich traed

Yn y math hwn o waith, bydd angen i chi feddwl ar eich traed. Mae bod yn swyddog yr heddlu yn golygu mai chi yn aml yw’r person cyntaf i ymateb i alwad am help. Mae hyn yn golygu y bydd angen i chi wneud penderfyniadau cyflym o dan bwysau. Cewch yr hyfforddiant a’r arbenigedd angenrheidiol i ddelio â’r sefyllfaoedd hyn, er mwyn i chi deimlo’n hyderus wrth wneud yr alwad honno.

Gwaith tîm a chydweithio

Ni fyddwch ar eich pen eich hun. Fel swyddog yr heddlu, cewch eich cefnogi gan eich cydweithwyr a’ch heddlu lleol i gyd. Bydd angen i chi hefyd eu cefnogi, a dyna pam fod gweithio o fewn tîm er budd gorau yn hanfodol. Gall edrych allan am eich cyd-swyddogion wneud byd o wahaniaeth mewn sefyllfa heriol.

Cymhelliant ac ysgogiant

Pan fyddwch yn cofrestru i ddod yn swyddog yr heddlu, byddwch yn ymrwymo i swydd sy’n rhoi rhywbeth newydd i chi bob dydd. Nid eich swydd 9 i 5 arferol ond byddwch yn parhau i ddysgu a datblygu.

Mae bod yn hunanysgogol a chael yr ymdrech i gyflawni’r swydd yn hanfodol. Mae bod yn swyddog yr heddlu yn golygu y byddwch yn dod ar draws sefyllfaoedd heriol, felly mae’n hollbwysig dyfalbarhau yn y wybodaeth rydych chi’n helpu pobl i fynd trwy gyfnodau anoddach.

Empathi, tosturi ac amynedd

Mae angen i swyddogion allu dangos empathi ag ystod eang o bobl; p’un a yw’n cysuro rhywun mewn sioc, neu’n delio â chyfwelai i’ch helpu i gael gwell ymateb.

Er mai gwasanaethu a diogelu yw eich rôl, weithiau bydd gweithredoedd y cyhoedd yn heriol i chi. Gallai eich amynedd eich gwneud yn swyddog yr heddlu gwych.

Beth os nad oes gennyf yr holl sgiliau hyn?

Mae meddu ar lawer o’r priodoleddau hyn eisoes yn ddechrau gwych, ond nid yw’n ddisgwyliedig nac yn ofynnol. I’r gwrthwyneb, gan fod y gwasanaeth heddlu’n cynnig amrywiaeth o hyfforddiant a dysgu yn y swydd.

Beth bynnag rydych wedi astudio neu ennill profiad ynddo, bydd eisoes gennych lawer o sgiliau trosglwyddadwy. Mae’r gwasanaeth heddlu yn elwa o recriwtio pobl sydd ag ystod o brofiad a chefndiroedd, gan adlewyrchu’r cymunedau amrywiol y mae’n eu gwasanaethu.

Sut ydw i’n cael mewn?

Mae sawl ffordd….

mae mynediad i raddedigion drwy rhaglen hyfforddiant gwaith dwy flynedd, lle rydych chi’n ennill diploma graddedig ar ôl y gwasanaeth prawf. Gellir dod o hyd i fwy o fanylion ar y wefan Joining the Police. Neu mae yna raglen datblygu arweinyddiaeth genedlaethol dwy flynedd ar wefan Police Now.

ewch i wefan Joining the Police i ddarganfod am lwybrau i mewn i blismona nad oes angen gradd ymlaen llaw arnyn nhw fel y Prentisiaeth Gradd Cwnstabl yr Heddlu, lle gallwch ennill a dysgu yn y swydd, a gorffen gyda gradd ar ddiwedd y rhaglen.

Barod i wneud gwahaniaeth?

Darganfyddwch am fod yn un o’r 20,000 o swyddogion sy’n cael eu recriwtio nawr ar wefan Join the Police.

Ymwelwch â’r Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol i gael proffiliau gyrfa manwl a darganfod beth mae pob swydd yn ei olygu.

Erthyglau