Neidio i’r cynnwys
Dyn yn cefnogi menyw hŷn sydd mewn cadair olwyn

Gofal cymdeithasol i oedolion

Nid yn unig yw gweithio ym maes gofal cymdeithasol i oedolion yn rhoi boddhad emosiynol, mae'n un o'r swyddi mwyaf amrywiol y gallwch ei gael. Pan fyddwch chi'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol i oedolion, gallwch gefnogi amrywiaeth o wahanol bobl gydag amrywiaeth o dasgau, sy'n golygu bod pob dydd yn wahanol. Hefyd, os oes gennych ymrwymiadau presennol, yn aml mae patrymau gweithio hyblyg ar gael, sy'n golygu y gallwch ddod o hyd i yrfa foddhaus sy'n ffitio o'ch cwmpas.

MATHAU O ROLAU

I gael eich swydd gweithiwr gofal cyntaf, y cyfan sydd ei angen arnoch yw’r rhinweddau cywir, yn hytrach na chymwysterau penodol. Mae llawer o swyddi gofal i oedolion ar lefel mynediad, gan gynnwys gofal cartref, rolau mewn cartrefi gofal a rolau gofalwyr sy’n byw gyda’r cleient. Maent i gyd yn cynnig  hyfforddiant yn y swydd i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau a’ch hyder wrth i chi weithio.

Gan fod llawer o wahanol rolau swyddi ym maes gofal cymdeithasol i oedolion, bydd rhywbeth i chi, mae wir yn dibynnu beth sydd gennych ddiddordeb ynddo, pwy rydych chi eisiau gweithio gyda a lle rydych chi eisiau gweithio.

Gallwch weithio mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys mewn cartref gofal preswyl, yng nghartref rhywun arall, neu hyd yn oed eich cartref eich hun, gan gefnogi pobl drwy’r cynllun Cysylltu Bywydau

Mae rolau gweithwyr gofal yn cynnwys:

 • Gweithwyr gofal – gweithio gyda phobl sydd angen gofal a chymorth uniongyrchol
 • Gweithiwr cymorth gweithgareddau – trefnu gweithgareddau cymdeithasol a helpu pobl i gymryd rhan
 • Cynorthwyydd personol – wedi’u cyflogi’n uniongyrchol gan unigolyn i’w helpu i fyw yn annibynnol
 • Cymorth adsefydlu – helpu pobl sy’n gwella ar ôl damwain neu salwch
 • Mae gofalwyr Cysylltu Bywydau yn agor eu cartrefi i rywun sydd angen gofal a chymorth. Gallai fod am ddiwrnod, egwyl fer, neu fyw gyda chi fel rhan o’ch teulu dros y tymor hir.

Mae llawer o rolau ategol hefyd ar gael, fel:

 • Rolau gweinyddol / swyddfa – derbynyddion, swyddi cyllid a phersonél
 • Gwasanaethau ategol – staff arlwyo a glanhau, gyrwyr a phersonél cynnal a chadw.

Darganfyddwch fwy ar wefan gofal cymdeithasol i oedolion

MANTEISION O WEITHIO YM MAES GOFAL CYMDEITHASOL I OEDOLION

 • Gall llawer o swyddi ym maes gofal cymdeithasol i oedolion ddatblygu i fod yn yrfaoedd hirdymor, gyda digon o gyfleoedd i ddatblygu.
 • Mae llawer o wahanol fathau o rolau ar gael, o ofal uniongyrchol, gweinyddu a rheoli. Gallai’r rhain fod yn y gymuned, yng nghartref gofal, neu yng nghartref rhywun.
 • Gall gweithio ym maes gofal cymdeithasol i oedolion fod yn werth chweil iawn, gan roi boddhad swydd go iawn a’r cyfle i wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl a chymunedau lleol.
 • Mae llawer o gyfleoedd hyfforddi a datblygu gyda llawer o gyflogwyr yn talu i’w gweithwyr gwblhau cymwysterau ffurfiol tra yn eu swyddi.
 • Mae gweithio hyblyg yn aml ar gael, sy’n golygu y gallwch ddod o hyd i batrwm shifft sy’n ffitio o amgylch eich bywyd a’ch ymrwymiadau presennol.
Meddyg yn gweithio o flaen gliniadur yn dal stethosgop

SGILIAU DYMUNOL

Does dim angen profiad na chymwysterau blaenorol arnoch chi i gychwyn mewn sawl rôl. Os ydych chi’n angerddol am helpu eraill, mae gennych chi’r rhinweddau y mae’n eu cymryd yn barod ac mae hyfforddiant ar gyfer popeth arall. 

I lawer o gyflogwyr mae agwedd a gallu person i fod yn empathetig yn ffactorau pwysig, ac yn aml mae cyfleoedd i fynd i mewn i leoliadau gofal heb brofiad uniongyrchol blaenorol mewn rolau gofalu. 

I lawer o swyddi, does dim angen unrhyw gymwysterau ffurfiol arnoch. Fodd bynnag, mae rhai opsiynau gwych ar gyfer dysgu ar-lein am ddim a allai roi’ch ceisiadau ar y blaen. Mae hyn yn cynnwys cymhwyster lefel 2 mewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion sydd ar gael am ddim trwy’r Brifysgol Agored.

Dysgwch fwy am sgiliau a hyfforddiant sy’n seiliedig ar waith

Dolenni pellach

 • Os ydych chi’n awyddus i gael y sgiliau i fynd i mewn i’r sector hwn neu eraill, mae Skills Bootcamps wedi’u cynllunio i’ch paratoi ar gyfer gyrfa.
 • Adult Skills Learning Offer – os nad ydych wedi cyflawni cymhwyster lefel 3 eto, efallai y byddwch yn gymwys i gael hyfforddiant am ddim gyda chyfleoedd yn y sector hwn ac eraill.
 • Os ydych rhwng 16-19 oed efallai y byddwch yn gymwys i gynnal T Level yn y sector hwn neu eraill.

CLYWCH PAM Y DEWISODD MAISIE OFAL CYMDEITHASOL I OEDOLION

Drwy weithio ym maes gofal cymdeithasol i oedolion, byddwch yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl bob dydd, a byddant yn gwneud gwahaniaeth i’ch bywyd chi hefyd. Gwyliwch y fideo isod i ddarganfod pam y symudodd Maisie o weithio ym maes manwerthu i yrfa ym maes gofal cymdeithasol i oedolion.

 

Sectorau eraill sy’n cyflogi ar hyn o bryd