Neidio i’r cynnwys

CVS A LLYTHYRAU EGLURHAOL

EICH CV

Mae cael eich CV yn iawn yn rhan allweddol o’r cais am swydd. Mae’n gyfle i chi werthu eich hun, felly mae angen sicrhau ei fod yn gwneud y gwaith i chi.

Dyma rai awgrymiadau ar sut i ysgrifennu eich CV, yr hyn y dylech ei gynnwys a’r hyn y dylech ei osgoi.

CADWCH HI’N GLIR A CHRYNO

 • Mae hyd y CV delfrydol yn ddwy ochr – mae recriwtwyr yn bobl brysur, ac yn aml mae ganddynt nifer fawr o CVs i edrych trwyddo. Peidiwch â rhoi traethawd iddyn nhw ei ddarllen.
 • Rhowch gynnig ar ddefnyddio pwyntiau bwled. Gallant helpu i wneud eich CV yn haws ei ddarllen.
 • Mae cynnwys proffil personol 1-2 brawddeg ar y brig yn rhoi cipolwg ar eich sgiliau ac yn gwneud argraff gynnar gref. Sicrhewch eich bod yn cynnwys profiad a chyrraeddiadau.

DYLECH DEILWRA EICH CV

 • Mae addasu eich CV i’r swydd rydych chi’n gwneud cais amdano yn hanfodol. Os nad ydych, rydych chi’n llawer llai tebygol o gyrraedd y cam nesaf.
 • Mae’n dangos eich bod wedi darllen y swydd-ddisgrifiad ac wedi deall yn glir sut y byddech chi’n addas am y rôl.
 • Dechreuwch sylwi ar eiriau allweddol. Bydd y rhain yn cael eu cynnwys drwy gydol yr hysbyseb swydd. Defnyddiwch nhw yn eich CV. Gall hwn eich helpu i fynd trwy’r hidlyddion awtomatig y mae rhai cyflogwyr yn eu defnyddio, ac mae’n llwybr byr i ddal llygad recriwtwyr.
 • Dylech deilwra’ch hanes cyflogaeth i ganolbwyntio ar brofiad mwy perthnasol. Peidiwch â bod ofn gwneud llawer iawn o swydd fach os yw’n fwy perthnasol i’r rôl rydych chi’n mynd amdani.

GWNEUD I’CH HANES CYFLOGAETH WEITHIO I CHI

 • Rhestrwch eich profiad yn nhrefn dyddiad gyda’r diweddaraf yn gyntaf. Dangoswch y dyddiadau yr oeddech wedi’ch cyflogi ym mhob rôl, er enghraifft, ‘Mai 2018 i’r bresennol’.
 • Mae penderfynu ar faint o hanes gyrfa i’w gynnwys ar eich CV yn gallu bod yn heriol. Ceisiwch gydbwyso’r angen i ddangos eich ystod lawn o brofiad gyda’r angen i fod yn gryno.
 • Mae ansawdd yn well na maint. Tynnwch sylw at y profiadau a’r sgiliau mwyaf perthnasol o’ch swyddi presennol a blaenorol a gadewch unrhyw beth llai hanfodol i’r rôl allan.
 • Esboniwch unrhyw fylchau cyflogaeth. Mae bylchau mewn cyflogaeth yn digwydd i bawb, ond peidiwch â gadael lle ar eich CV. Esboniwch yn fyr eich bod allan o waith a nodwch unrhyw sgiliau trosglwyddadwy y gallech fod wedi’u hennill bryd hynny.

DIM PROFIAD GWAITH? CANOLBWYNTIWCH AR YR HYN SYDD GENNYCH

 • Gall fod yn anodd gwybod sut i ysgrifennu CV heb fawr o brofiad gwaith neu ddim profiad gwaith, ond does gan neb ddim profiad.
 • Mae yna lawer o sgiliau y byddwch chi wedi eu datblygu y tu allan i’r gweithle, er enghraifft, drwy wirfoddoli, hobïau, gweithgareddau gofalgar neu gymunedol.
 • Rhestrwch eich cyrhaeddiadau ar eich CV – mae’n dangos eich bod yn berson effeithiol sydd â mwy i’w gynnig na dim ond cyflawni tasgau dyddiol.
 • Defnyddiwch yr adran ‘hobïau a diddordebau’ yn eich CV i ddangos sgiliau neu brofiad sy’n berthnasol i’r rôl rydych chi’n gwneud cais amdano.
 • Mae gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol wefan Asesu Sgiliau a all eich helpu i adnabod eich talentau.

 BYDDWCH YN GYWIR AC YN BROFFESIYNOL

 • Gwiriwch beth rydych chi wedi’i ysgrifennu cyn i chi gyflwyno eich CV.
 • Gwiriwch ffeithiau a dyddiadau dwywaith. Defnyddiwch y gwiriwr sillafu (wedi’i osod i Saesneg y DU neu’r Gymraeg) i wneud yn siŵr nad oes unrhyw gamgymeriadau sillafu na theipos.
 • Byddwch yn wyliadwrus o iaith achlysurol y gallech ei defnyddio mewn neges destun a slang a allai fod yn anghyfarwydd i gyflogwr. Er enghraifft, peidiwch â defnyddio ‘u’ yn lle ‘you’ neu ‘plz’ yn lle ‘please’.
 • Defnyddiwch gyfeiriad e-bost synhwyrol ar gyfer eich ceisiadau am swyddi. Gallai cyfeiriad e-bost ‘jôc’ fod yn iawn i’w ddefnyddio gyda’ch ffrindiau ond gallai fod yn chwithig ar CV.

EICH LLYTHYR EGLURHAOL

 • Bydd rhai recriwtwyr yn gofyn am llythyrau eglurhaol am geisiadau am swyddi. Hyd yn oed os nad ydyn nhw, mae’n arfer da darparu llythyr eglurhaol yn dweud wrth y cyflogwr pam mai chi yw’r ‘ffit iawn’ ar gyfer y rôl.
 • Dylai llythyr eglurhaol ategu eich CV drwy dynnu sylw at yr hyn sydd fwyaf perthnasol i’r swydd. Dylech osgoi dim ond crynhoi eich CV.
 • Dylech gynnwys teitl y swydd wag, cyfeirnod a’ch enw, yn ddelfrydol yn y pennawd.
 • Mae un dudalen fel arfer yn ddigon – oni bai bod y cyflogwr yn gofyn am rywbeth gwahanol.

Darganfyddwch fwy

Ewch i wefan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol am ganllaw ar bob cam o lunio CV a mwy o awgrymiadau a chyngor ar sut i ysgrifennu llythyr eglurhaol da.

Am gymorth CV yn yr Alban, ewch i wefan My World of Work.

Yng Nghymru i gael cymorth CV, ewch i wefan Gyrfa Cymru.