Skip to content

Ydych chi wedi ystyried gweithio ym maes logisteg?

Os ydych yn edrych allan am gyfle gwaith newydd, gallai’r diwydiant logisteg gynnig mwy na rydych yn ei sylweddoli. Mae logisteg yn ddiwydiant eang iawn, o’r gadwyn gyflenwi i weithgynhyrchu cerbydau, a chynllunio trafnidiaeth i reoli traffig, felly mae’n cynnig ystod enfawr o gyfleoedd.

Dyma rai mythau poblogaidd am y diwydiant logisteg, wedi’u chwalu!

Myth: Nid yw’r cyflog yn dda

Mae gan lawer o swyddi gyflogau isel i ddechrau ond fel arfer mae potensial i enillion godi’n sylweddol. Gall gyrwyr profiadol cerbydau nwyddau mawr ennill hyd at £35,000. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan y Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol.

Myth: Mae swyddi logisteg i gyd yn ddi-grefft

Nid oes angen cymwysterau academaidd arnoch bob amser i ddechrau ym mhob rôl, ond mae cyfleoedd gwych i ymuno wedi i chi gael graddau neu astudiaethau eraill. Ac mae cyfleoedd i ddysgu ac adeiladu eich gyrfa hefyd – mae cymhlethdod cynyddol yr amgylchedd logisteg yn golygu bod llawer o reolwyr yn ymgymryd â chymwysterau Diplomâu, NVQ neu Feistr er mwyn gwella eu sgiliau a’u rhagolygon ar gyfer dilyniant gyrfa. Mae yna lawer o gymwysterau cydnabyddedig mewn logisteg i’r rhai sy’n awyddus i ddatblygu eu gyrfa.

Myth: Mae logisteg yn ddiflas

Nid yw’r gair diflastod yng ngeiriau’r mwyafrif o bobl sydd â gyrfa mewn logisteg. Mae’r amrywiaeth fawr o waith bob amser yn cadw’r swydd yn ddiddorol. Yn ogystal, mae llawer o gwmnïau sy’n arbenigo mewn logisteg yn delio ag amrywiaeth eang o ddeunyddiau a nwyddau a’r gadwyn gyflenwi ryngwladol.

Myth: Mae’n ddiwydiant heb gyfleoedd

Dim o gwbwl. Mae 42% o weithlu’r DU yn y sector Logisteg, ac mae’n dal i fod yn un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf – mae’r pandemig wedi dangos faint rydym yn dibynnu arno. Ac mae cyflogwyr yn buddsoddi yn eu staff hefyd, gyda 62% o gyflogwyr yn darparu hyfforddiant. 

Myth: Dim ond dynion sy’n gwneud hynny

Rydych yn gywir, dynion yw’r mwyafrif o’r gweithlu. Ond mae pethau yn newid yn gyflym ac mae tua 400,000 o ferched yn gweithio yn y sector logisteg, ar draws y diwydiant.

Myth: Mae’r oriau’n hir

Mae rhai rolau, ond nid pob un, yn gofyn am waith sifft gan gynnwys gyda’r nos, nosweithiau a phenwythnosau. Mae yna ystod eang o oriau gwaith a phatrymau ar draws y diwydiant gyda dros 300,000 o staff yn gweithio’n rhan amser.

Myth: Mae’n ddiwydiant budur

Mae rhai swyddi’n fudr ond mae’r mwyafrif yn lân. Mae gyrwyr mewn gwisg gwaith yn beth cyffredin nawr – cofiwch bod delwedd yn popeth mewn busnes modern.

Myth: Ni allwch weithio mewn logisteg gydag euogfarn

Nid yw cofnodion troseddol, gorchmynion llys na CCJ o reidrwydd yn gwahardd cyflogaeth – mae hyn yn dibynnu ar yr euogfarn a’r cyflogwr.

Darganfyddwch sut brofiad yw gweithio ym maes logisteg a gwyliwch rai o’r astudiaethau achos ar wefan Think Logistics.

Chwiliwch a gwneud gais am swyddi logisteg ar y wefan Dod o Hyd i Swydd.

I gael proffiliau swyddi manwl a gwybodaeth bellach ewch i wefan y Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol.

Cynnwys cysylltiedig


Man writing a CV
Mae anfon yr un hen CV dro ar ôl tro yn ffordd sicr o beidio â chael swydd. Mae teilwra’ch...
Young man with his hand over his face looking frustrated
Gweld eich hun yn llithro allan o’r drefn chwilio am swydd? Dyma bum ffordd i gadw ffocws ac ar y...
P’un a ydych am barhau i astudio, mynd yn syth i weithio neu gyfuno’r ddau, mae yna lawer o opsiynau...