Skip to content

Chwilio am swydd nawr

Swyddi diweddaraf

Cewch weld miloedd o swyddi ar y gwasanaeth Dod o hyd i swydd, gan 145,000 o gyflogwyr cofrestredig. Mae rhai cyflogwyr hefyd yn gofyn am geisiadau uniongyrchol.

Mae rhai o’r sectorau mwyaf yn recriwtio am rolau parhaol a chyfnodau penodol – gan gynnwys y GIG, gofal, manwerthu mewn archfarchnadoedd, cynhyrchu bwyd a logisteg.

Mae’r dudalen hon yn cynnwys crynodeb o rai o’r ymgyrchoedd recriwtio cenedlaethol y mae DWP yn ymwybodol ohonynt.

Os ydych yn gyflogwr sy’n edrych i hysbysebu, yna ychwanegwch eich swydd wag i’r gwasanaeth Dod o hyd i swydd.

GIG a gofal cymdeithasol

NHS Employers

Mae ganddynt ystod o swyddi gan gynnwys; Trinwyr Galwadau, Ymgynghorwyr Iechyd, rolau brysbennu a swyddi clinigol a rheoli.

Mae pob swydd yn cael eu hysbysebu ar NHS Jobs.

NHS England

Ar hyn o bryd mae 14,163 o swyddi gwag a 2,330 o swyddi lefel mynediad. Mae 3 ffordd i gael mynediad at swyddi gwag – NHS Jobs, Dod o hyd i swydd neu ar hyn o bryd gallwch fynd yn uniongyrchol i wefan ysbyty neu Ymddiriedolaeth.

NHS Scotland

Ar hyn o bryd mae 988 o swyddi gwag ar eu gwefan.

Covid Hub Wales

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu hwb swyddi Covid19 ar gyfer swyddi gwag o fewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar draws Cymru.

Barchester Health Care

Mae ganddynt 1,361 o swyddi ledled y wlad. Maent hefyd yn croesawu gwirfoddolwyr. Gellir dod o hyd i swyddi presennol ar eu gwefan.

Bluebird Care

Mae ganddynt tua 550 swyddi gwag mewn ystod o rolau. Maent yn chwilio am bobl sydd allan o waith, neu’n gweithio llai o oriau ac yn cynnig hyblygrwydd gyda chyfleoedd cyflogaeth tymor byr a thymor hir.

Bupa

Maent yn cynnal ymgyrch recriwtio mawr ar hyn o bryd.  Mae gwybodaeth bellach ar gael ar eu gwefan.

Lloyds Pharmacy

Maent yn chwilio am 1,500 ‘arwyr gofal iechyd’ i gyfnerthu gwasanaethau rheng flaen i’w 1,400 fferyllfa ar hyd a lled y wlad. Gwnewch gais trwy McKesson Jobs neu dewch o hyd i rolau fferyllfa ar Ddod o hyd i swydd.

Community Integrated Care

Maent yn cynorthwyo pobl sydd ag anawsterau dysgu, awtistiaeth, pryderon iechyd meddwl neu ddementia gyda’u harferion dyddiol. Cymerwch olwg ar eu swyddi gwag yma neu chwiliwch am swyddi gofal ar Ddod o hyd i swydd.   

Care UK

Ar hyn o bryd mae ganddynt dros 1956 o swyddi ledled y wlad. Nid oes angen profiad gan eu bod yn cynnig rhaglenni dysgu a datblygu. Gellir gweld swyddi gwag ar eu gwefan.

Choice Support

Ar hyn o bryd mae ganddynt ychydig o dan 330 o swyddi gwag ar Ddod o hyd i swydd. Nid oes angen profiad na chymwysterau gan y byddant yn darparu hyfforddiant yn y gwaith.

HC One

Maent yn chwilio am bobl i lenwi dros 363 swyddi mewn ystod o rolau fel nyrsio, cadw tŷ, cynnal a chadw ac arlwyo ledled y wlad. Gellir gweld swyddi gwag ar eu gwefan.

Cera

Mae cwmni gofal yn y cartref Cera yn chwilio am 10,000 o bobl i ddarparu seibiant a chefnogaeth ddybryd i’r GIG ac i’r henoed sy’n hunanynysu. I ddod o hyd i fwy ac i wneud cais am swyddi ewch i’w tudalen recriwtio neu sgroliwch trwy dros 30,000 o gyfleoedd gofal ar Ddod o hyd i swydd.

Newcross Healthcare Solutions

Maent wedi cyflwyno proses recriwtio llwybr cyflym newydd sy’n rhoi cyfle i ymgeiswyr fynd o wneud cais i ddechrau gweithio mewn dim ond 48 awr i lenwi’r 600+ sydd i’w gweld ar Ddod o hyd i swydd neu ar eu gwefan.

Am fwy o swyddi gofal iechyd, ewch i Ddod o hyd i swydd.

Rheoli cyfleusterau

Serco

Maent yn cyflogi pobl sy’n cefnogi’r llywodraeth a darparwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill. Ar hyn o bryd mae ganddynt swyddi gwag ledled y DU yn amrywio o lanhawyr i staff arlwyo i beirianwyr. I wneud cais ewch i’r wefan.

Atalian Service

Mae ganddynt 500+ o swyddi gwag glanhawyr ledled y DU gydag ystod o gyflogwyr fel Aldi, Argos, COOP, GWR, M&S, Tesco a Waitrose. Gwnewch gais ar eu gwefan neu edrychwch ar swyddi glanhau eraill ar Ddod o hyd i swydd.

Mae gan Compass Group, Ocs Jobs a Sodexo dros 400 o swyddi ar gael sy’n cefnogi’r GIG ac mewn sectorau allweddol eraill gan gynnwys rolau glanhau a gwasanaeth cwsmeriaid. Am swyddi gwasanaeth cwsmeriaid pellach edrychwch ar Ddod o hyd i swydd.

Mae Elior UK yn recriwtio swyddi dros dro a chyfnod penodol mewn safleoedd sy’n parhau i fod ar agor i gefnogi gweithwyr allweddol. Ymhlith y rolau mae arlwyo, iechyd, gofal a glanhau. Gwnewch gais ar eu gwefan neu darganfyddwch swyddi arlwyo eraill ar Ddod o hyd i swydd.

Cynhyrchu bwyd

Mae Staffline yn cynnig ymgyrch recriwtio ledled y wlad i gefnogi gwasanaeth cynhyrchu bwyd hanfodol y DU. Ymhlith y cyflogwyr mae 2Sisters, Hovis, Karro a CSM Bakery solutions, gwnewch gais ar Feed the Nation.

Mae Tulip yn cynnig swyddi dros dro i weithwyr cynhyrchu a rolau allweddol eraill yma.

Mae prosesydd dofednod Moy Park yn chwilio am weithwyr ffatri ar gyfer lleoliadau ledled y DU. Edrychwch beth sydd ar gael ar eu gwefan a sgroliwch drwy swyddi prosesu bwyd eraill ar Ddod o hyd i swydd.

Am fwy o swyddi cynhyrchu bwyd, ewch i Ddod o hyd i swydd.

Logisteg

Y Post Brenhinol

Mae ganddynt gyfleoedd gwych ar gael dros dro ledled y DU. Gallwch wneud cais am ystod o rolau trwy eu partneriaid recriwtio Angard Staffing.

Am fwy o swyddi logisteg, ewch i Ddod o hyd i swydd.

Manwerthu

Amazon

Mae ganddynt swyddi ar gael o fewn 21 o’u 22 Canolfan Gyflawni. I wneud cais ewch i’w gwefan.

Lidl

Contractau cyfnod penodol 4 wythnos ar gael mewn rhai o’u lleoliadau. Gellir gwneud cais ar eu gwefan.

Morrisons

Maent ar hyn o bryd yn chwilio am bobl i ymuno â hwy mewn ystod o rolau dros dro, gan gynnwys mewn siopau, a logisteg.  Edrychwch ar eu gwefan.

Sainsbury’s

Maent yn cynnig swyddi ledled y DU ac wedi creu adran benodol, o dan y faner “bwydo’r genedl”, i’r rhai sy’n cael eu diswyddo gan gyflogwyr eraill i gynnig contractau tymor penodol. Gellir gwneud cais ar eu gwefan.

Am fwy o swyddi manwerthu, ewch i Ddod o hyd i swydd.

Diogelwch

Total Security

Mae ganddynt dros 500 o swyddi gwag ar draws y UK. Gwnewch gais ar-lein ar eu gwefan.

Am fwy o swyddi diogelwch, ewch i Ddod o hyd i swydd.

Amaethyddiaeth

Mae’r ‘Association of Labour Providers’ wedi rhestru cyfleoedd ar gyfer llafur tymhorol i helpu i gasglu cnydau gwledydd Prydain ar eu gwefan

Am fwy o swyddi amaethyddiaeth, ewch i Ddod o hyd i swydd.

Cyllid a bancio

Mae Aviva yn recriwtio am nifer o rolau yng nghyllid a bancio ar eu gwefan.

Mae amrywiaeth o rolau ar gael ar draws y DU yn y banciau canlynol:

Am fwy o swyddi bancio, ewch i Ddod o hyd i swydd.

Gallwch hefyd ddilyn @JCPJobsPlusMore i ddysgu mwy am gyfleoedd cyflogaeth genedlaethol a gwybodaeth yrfaol:

Sicrhewch eich bod hefyd yn dilyn cyfrif twitter eich Canolfan Byd Gwaith lleol am swyddi gwag lleol a chefnogaeth. e