Skip to content

Swyddi diweddaraf


Mae’r dudalen hon yn rhestru rhai o’r ymgyrchoedd recriwtio cenedlaethol y mae DWP yn ymwybodol ohonynt. Ar hyn o bryd, mae swyddi gwag ar gael mewn ystod eang o sectorau, gan gynnwys y GIG, gofal, manwerthu, cynhyrchu bwyd a logisteg.

Sgroliwch lawr y dudalen er mwyn gweld rhestr o’r swyddi gwag, neu dewiswch sector o’r rhestr.

Y sector cyhoeddus
GIG
Gofal Cymdeithasol Oedolion
Rheoli cyfleusterau
Cynhyrchu bwyd
Logisteg
Manwerthu
Diogelwch
Amaethyddiaeth
Cyllid a bancio
Lletygarwch
Adeiladu
Y Lluoedd Arfog
Llefydd eraill i roi cynnig arnynt

Edrychwch ar ein tudalennau cymorth lleol hefyd i gael gwybodaeth am swyddi yn eich ardal chi, a byddwch hefyd yn dod o hyd i filoedd o swyddi ar y wefan Dod o Hyd i Swydd.

Mae’n bwysig i gadw’n saff wrth chwilio am waith ac i osgoi sgamiau a sgamwyr – felly byddwch yn ofalus cyn rhoi gwybodaeth bersonol. Mae cyngor gwych ar y wefan saferjobs.com.


Y Sector Cyhoeddus

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn recriwtio pobl i weithio mewn Canolfannau Gwaith a Chanolfannau Gwasanaeth. Mae’r rolau hyn yn cynnwys anogwyr gwaith sy’n helpu pobl i mewn i waith. Darganfyddwch fwy am swyddi anogwr gwaith.

Mae ystod o gyfleoedd ar draws y Sector Gyhoeddus. Mae gan y wefan helpuswyddi fwy o wybodaeth am weithio yn:


GIG

GIG Cymru a Lloegr
Mae miloedd o swyddi gwag ar gael yng Nghymru a Lloegr – fe ddewch o hyd iddynt ar wefan NHS Jobs neu’n mynd yn uniongyrchol i wefan yr ysbyty neu’r Ymddiriedolaeth.

Ar hyn o bryd mae gan NHS Scotland swyddi gwag ar eu gwefan NHS Jobs Scotland.


Gofal Cymdeithasol Oedolion

Nid rôl sy’n rhoi boddhad emosiynol yn unig yw gweithio ym maes gofal cymdeithasol i oedolion, mae’n un o’r rhai mwyaf amrywiol hefyd. Mae gweithio gydag ystod o bobl â gwahanol anghenion gofal yn golygu bod pob diwrnod yn wahanol. Yn fwy na hynny mae miloedd o swyddi ar gael ledled y wlad.

Gallwch ddod o hyd i gyngor ychwanegol am weithio mewn swyddi gofal cymdeithasol i oedolion yma, gan gynnwys beth y gall y gwahanol rolau fod fel, a sut y gallai eich gwerthoedd eich gwneud yn berffaith ar gyfer swydd yn y sector hwn.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi datblygu gwefan hyb swyddi Covid-19 ar gyfer rolau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ledled Cymru.

Am ragor o swyddi gofal iechyd, ewch i wefan Every Day is Different.


Rheoli cyfleusterau

Mae Serco yn cyflogi pobl sy’n cefnogi’r llywodraeth a darparwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill. Ar hyn o bryd mae ganddynt swyddi gwag ledled y DU yn amrywio o lanhawyr i staff arlwyo i beirianwyr. I wneud cais ewch i wefan Serco.

Mae Atalian Service yn recriwtio glanhawyr ledled y DU gydag ystod o gyflogwyr fel Aldi, Argos, COOP, GWR, M&S, Tesco a Waitrose. Gwnewch gais ar wefan Atalian Service  neu edrychwch ar swyddi glanhau eraill ar wefan Dod o hyd i swydd.

Mae Gov Facility Services Limited yn darparu gwasanaethau rheoli cyfleusterau I garchardai ar draws de Lloegr. Maent yn recriwtio ar hyn o bryd, ewch i wefan Dod o hyd i Swydd ar gyfer eu swyddi gwag diwethaf.

Mae gan wefan Compass Group, gwefan Ocs Jobs a gwefan Sodexo nifer o swyddi ar gael sy’n cefnogi’r GIG ac mewn sectorau allweddol eraill gan gynnwys rolau glanhau a gwasanaeth cwsmeriaid. Am swyddi gwasanaeth cwsmeriaid pellach edrychwch ar wefan Dod o hyd i swydd.

Mae Elior UK yn recriwtio swyddi dros dro a chyfnod penodol mewn safleoedd sy’n parhau i fod ar agor i gefnogi gweithwyr allweddol. Ymhlith y rolau mae arlwyo, iechyd, gofal a glanhau. Gwnewch gais ar wefan Elior UK

Mae gan ISS amrywiaeth eang o swyddi gwag ledled y DU yn amrywio o lanhawyr i staff arlwyo i beirianwyr. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan ISS.

Am fwy o swyddi arlwyo, chwiliwch ar wefan Dod o hyd i swydd.


Cynhyrchu bwyd

Mae gennym fwy o gyngor am weithio mewn gweithgynhyrchu bwyd.

Mae Staffline yn cynnig ymgyrch recriwtio ledled y wlad i gefnogi gwasanaeth cynhyrchu bwyd hanfodol y DU. Ymhlith y cyflogwyr mae 2Sisters, Hovis, Karro a CSM Bakery solutions, gwnewch gais ar wefan Feed the Nation.

Mae Tulip yn cynnig swyddi dros dro i weithwyr cynhyrchu a rolau allweddol eraill. I wneud cais ewch i wefan Tulip.

Mae prosesydd dofednod Moy Park yn chwilio am weithwyr ffatri mewn lleoliadau ledled y DU. Edrychwch beth sydd ar gael ar wefan Moy Park.

Am fwy o swyddi cynhyrchu bwyd, ewch i wefan Dod o hyd i swydd.


Logisteg

Darganfyddwch fwy am weithio ym maes logisteg, gan gynnwys chwalu rhai chwedlau am y sector.

Mae Amazon yn recriwtio mwy na 20,000 o weithwyr tymhorol ac yn disgwyl penodi 10,000 o swyddi parhaol mewn safleoedd ar draws y DU eleni. Mae ystod amrywiol o swyddi ar gael yn eu canolfannau cyflenwi a lleoliadau eraill. Gallwch ddod o hyd i’r swyddi gwag ar wefan Dod o hyd i swydd, neu drwy ddewis eich canolfan leol o’r rhestr hon:

Mae Amazon Flex yn recriwtio gyrrwyr danfon nwyddau. Am fwy o fanylion, ewch i wefan Amazon Flex.

Mae DPD yn hysbysebu swyddi ar gyfer gyrrwyr HGV a gyrrwyr danfon nwyddau, staff warws, swyddi rheoli a staff cymorth, gan gynnwys peiriannwyr. Gellir gweld swyddi gwag cyfredol ar wefan DPD.

Mae gan Hermes swyddi ar gyfer gyrwyr cludo a phersonél Warws mewn 28 lleoliad yn y DU. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Hermes.

Mae gan DHL amrywiaeth o rolau ar gael o swyddi rheoli i yrwyr a negeswyr. Gellir hefyd gofrestru am rybuddion swydd. Gellir gweld y swyddi gwag diweddaraf ar wefan DHL.

Mae gan Eddie Stobart amrywiaeth o swyddi gwag ledled y wlad sy’n cynnwys gyrrwyr LGV C + E Dosbarth 1 yn ogystal â swyddi sydd ddim yn cynnwys gyrru. Gellir gweld y swyddi gwag diweddaraf ar eu gwefan.

Mae Clipper Logistics yn gwmni logisteg manwerthu wedi’i leoli yn Leeds sy’n gwasanaethu manwerthwyr sy’n gwerthu ffasiwn, tybaco, alcohol a nwyddau gwerth uchel eraill yn y DU ac Ewrop. Gellir gweld swyddi gwag cyfredol ar wefan Clipper Logistics.

Driver Hire yw recriwtiwr diwydiant logisteg arbenigol fwyaf y DU gyda dros 100 o swyddfeydd, a chyfleoedd gwaith ledled y wlad. Maent yn cynnig swyddi gyrru dros dro a pharhaol, gwaith heblaw am yrru a hyfforddiant ‘CPC’ Gyrwyr. Ewch i wefan Driver Hire i gael mwy o wybodaeth.

Mae gan Supply Chain Online swyddi mewn Gweithrediadau, Caffael, Prynu, Gwerthu a Datblygu Busnes, Cadwyn Gyflenwi, Trafnidiaeth, Warws, Mewnforio ac Allforio, Rheolwr Rhestr, Logisteg.

Mae gan Challenge TRG swyddi gwag gyrru a warws, ynghyd â rhaglenni hyfforddi pwrpasol sy’n berthnasol i bob agwedd ar logisteg ynghyd â llu o gymwysterau a phrentisiaethau eraill. Mae’r grwp yn gweithredu allan o 17 o safleoedd y DU ac mae’n un o’r darparwyr annibynnol mwyaf o yrwyr HGV a staff warws yn y wlad. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Challenge TRG.

Mae gan Extra Drivers rolau gyrrwr dros dro a pharhaol wedi’u hysbysebu ledled y DU. Ewch i wefan Extra Drivers am fwy o wybodaeth.

Am fwy o swyddi logisteg, ewch i wefan Dod o hyd i swydd.


Manwerthu

Mae gennym fwy o wybodaeth am weithio mewn manwerthu bwyd, gan gynnwys chwalu rhai chwedlau.

Mae gan Amazon swyddi ar gael yn eu Canolfannau Gyflawni. I wneud cais ewch i wefan Amazon.

Mae gan Aldi swyddi gwag ledled y DU mewn siopau, logisteg a’r prif swyddfa. I wneud cais ewch i wefan recriwtio Aldi.

Mae gan Lidl dros 800 o siopau ledled y DU sydd yn rheolaidd yn recriwtio Asiant Cwsmeriaid, Glanhawyr a Rheolwyr Sifft parhaol llawn amser a rhan amser. I ddod o hyd i swydd wag yn eich ardal chi ewch i wefan gyrfa Lidl.

Ar hyn o bryd, mae Morrisons yn chwilio am bobl i ymuno â nhw mewn ystod o rolau dros dro, gan gynnwys mewn siopau, a logisteg. Am fwy o fanylion, ewch i wefan Morrisons.

Mae Sainsbury’s yn cynnig swyddi ledled y DU ac wedi creu adran benodol, o dan y faner “bwydo’r genedl”, i’r rhai sy’n cael eu diswyddo gan gyflogwyr eraill i gynnig contractau tymor penodol. Gellir gwneud cais ar wefan Sainsbury’s.

Mae gan Tesco swyddi gwag ledled y DU. Edrychwch ar wefan Tesco.

Mae B&M yn chwilio am reolwyr uchel eu cymhelliant sydd â hanes profedig o ddarparu safonau gwerthu, gwasanaeth a storfa mewn amgylchedd trosiant uchel, cyflym. Gall ymgeiswyr sydd â diddordeb gofrestru ar wefan B&M.

Maent hefyd yn hysbysebu amrywiaeth o swyddi gwag mewn siopau, rolau diogelwch, rolau trafnidiaeth/dosbarthu a rolau prif swyddfa ar wefan B&M.

Mae gan The Charity Retail Association (CRA) borth ‘Volunteer Matching Service’ i gysylltu gwirfoddolwyr i gyfleoedd manwerthu elusenol yn eu hardal hwy. Fel mae siopau elusennol yn ail agor mae prinder mawr o wirfoddolwyr. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan y CRA.

Am fwy o swyddi manwerthu, ewch i wefan Dod o hyd i swydd.


Diogelwch

Mae gan Total Security swyddi gwag ledled y DU. Gwnewch gais ar-lein ar  wefan Total Security.

Mae gan G4S amrywiaeth eang o swyddi gwag ledled y DU yn amrywio o ddiogelwch i logisteg i rolau rheoli cyffredinol. Am fwy o fanylion ewch i wefan G4S.

Mae gan Mitie ystod o gyfleoedd sy’n cynnwys arlwyo, glanhau, gwasanaethau peirianneg a diogelwch. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Mitie.

Mae gan Security Vacancies amrywiaeth o swyddi ledled y DU i weithwyr proffesiynol diogelwch. I chwilio am swyddi gwag neu gofrestru ewch i wefan Security Vacancies.

Mae gan Security Cleared Jobs ystod eang o swyddi gwag ledled y DU i weithwyr proffesiynol sydd â cliriad diogelwch. I gael mwy o fanylion, ewch i wefan Security Cleared Jobs.

Am fwy o swyddi diogelwch, ewch i wefan Dod o hyd i swydd.


Amaethyddiaeth

Mae gennym gyngor ychwanegol ynghylch gweithio mewn swyddi amaethyddol, gan gynnwys sut y gall gwahanol swyddi fod, a sut i ddod o hyd i swyddi gwag.

Mae’r Association of Labour Providers (ALP) wedi rhestru cyfleoedd am lafur tymhorol i helpu casglu cnydau gwledydd Prydain ar eu gwefan. Am fwy o fanylion, ewch i wefan yr ALP.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa yn y sectorau amaeth, pysgota neu goedwigaeth, ewch i wefan Dod o hyd i swydd.


Cyllid a bancio

Mae Aviva yn recriwtio am rolau amrywiol yng nghyllid a bancio. Ewch i wefan Aviva am fwy o fanylion.

Mae amrywiaeth o rolau ar gael ar draws y DU ar wefannau’r banciau canlynol:

Am fwy o swyddi bancio, ewch i wefan Dod o hyd i swydd.


Lletygarwch

Mae ‘The Caterer’ yn frand amlgyfrwng blaenllaw i ddiwydiant lletygarwch y DU gyda sawl swydd wag. Ewch i wefan The Caterer i gael mwy o wybodaeth.

Ar hyn o bryd mae gan Leisure Jobs swyddi yn y DU a thramor a wedi eu hysbysebu ar wefan Leisure Jobs, yn bennaf ym maes lletygarwch a thwristiaeth.

Mae gan Jobsite swyddi arlwyo yn y DU a thramor. Ewch i wefan Jobsite am fanylion.

Mae Hospitality Jobs UK yn hysbysebu rolau ledled y DU. Maent yn gweithio’n agos gyda chleientiaid, mawr a bach o westai, tafarndai a bariau, arlwyo contract, bwyta achlysurol, bwytai, siopau coffi a hamdden. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Hospitality Jobs UK

Am fwy o swyddi lletygarwch ewch i wefan Dod o hyd i swydd.

________________________________________

Adeiladu

Darganfyddwch fwy am weithio mewn adeiladu, yn cynnwys sut i gael i mewn i’r sector a beth i’w ddisgwyl.

Ar hyn o bryd mae Careers in Construction yn hysbysebu rolau ledled y DU. Am fanylion, ewch i wefan Careers in Construction.

Mae The Construction Job yn wefan swyddi arbenigol gyda rolau yn y DU a ledled y byd. Ewch i wefan Construction Job i gael mwy o wybodaeth.

Ar hyn o bryd mae Totaljobs yn hysbysebu swyddi adeiladu ar draws ystod eang o rolau ar wefan Totaljobs.

Mae Constructor yn hysbysebu am wahanol rolau ym maes adeiladu. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar wefan Constructor.

Mae gan HS2 amrywiaeth o swyddi gwag ar gael ar hyn o bryd. Ewch i wefan HS2 i gael mwy o wybodaeth.

Mae gennym fwy o wybodaeth am weithio mewn Swyddi Gwyrdd.


Y Lluoedd Arfog

Wrthi’n recriwtio rolau gwasanaethu rheolaidd llawn amser a lluoedd arfog wrth gefn rhan amser. Mae canolfannau dewis recriwtio bellach wedi ailagor gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol COVID19 priodol ar waith. Ymgeisiwch drwy’r gwefannau gwasanaeth:

I gael gwybodaeth am ddod yn Beiriannydd Amddiffyn yn y Fyddin, y Llynges Frenhinol, y Llu Awyr Brenhinol neu Beirianneg y Gwasanaeth Sifil, ymwelwch â gwefan Talent Retention Solutions.


Llefydd eraill i roi cynnig arnynt

Yn ogystal â’r gwasanaeth Dod o hyd i swydd, gallwch ddod o hyd i filoedd o swyddi gwag ar-lein ar safleoedd fel IndeedAdzunaMonsterTotalJobsReed. Mae yna ystod o wefannau asiantaethau eraill, rhai yn delio â swyddi neu sectorau penodol, felly ceisiwch chwilio ar-lein.

Gallwch hefyd ddod o hyd i hysbysiadau swyddi drwy chwiliadau Google  (defnyddiwch y gair jobs yn eich chwiliad), Facebook Jobs neu LinkedIn.

Bydd cyfrif Twitter eich Canolfan Byd Gwaith leol yn postio manylion am swyddi a chefnogaeth yn agos atoch.

Gallwch hefyd ddilyn cyfrif Twitter @JCPJobsPlusMore i ddysgu mwy am gyfleoedd cyflogaeth cenedlaethol a gwybodaeth am yrfaoedd. Dyma eu trydariadau diweddaraf.


Mae’r dudalen hon yn rhestru rhai o’r ymarferion recriwtio cenedlaethol y mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn ymwybodol ohonynt. Nid ydym yn argymell cyflogwr penodol, dim ond rhoi gwybod i chi am rai o’r swyddi sydd ar gael. Mae bob amser yn syniad da edrych ar gyflogwr yn gyntaf, a byddwch yn ofalus bob amser am rhannu eich gwybodaeth – darganfyddwch fwy ar wefan Safer Jobs.


Trydar gan JCPJobsPlusMore

Cynnwys cysylltiedig