Skip to content

Swyddi diweddaraf


Mae’r dudalen hon yn rhestru rhai o’r ymgyrchoedd recriwtio cenedlaethol y mae DWP yn ymwybodol ohonynt. Ar hyn o bryd, mae swyddi gwag ar gael mewn ystod eang o sectorau, gan gynnwys y GIG, gofal, manwerthu, cynhyrchu bwyd a logisteg.

Sgroliwch lawr y dudalen er mwyn gweld rhestr o’r swyddi gwag, neu dewiswch sector o’r rhestr.

Y sector cyhoeddus
GIG a gofal cymdeithasol
Rheoli cyfleusterau
Cynhyrchu bwyd
Logisteg
Manwerthu
Diogelwch
Amaethyddiaeth
Cyllid a bancio
Lletygarwch
Adeiladu
Y Lluoedd Arfog
Asiantaethau recriwtio a safleoedd swyddi

Edrychwch ar ein tudalennau cymorth lleol hefyd i gael gwybodaeth am swyddi yn eich ardal chi, a byddwch hefyd yn dod o hyd i filoedd o swyddi ar y wefan Dod o Hyd i Swydd.

Mae’n bwysig i gadw’n saff wrth chwilio am waith ac i osgoi sgamiau a sgamwyr – felly byddwch yn ofalus cyn rhoi gwybodaeth bersonol. Mae cyngor gwych ar y wefan saferjobs.com.


Y Sector Cyhoeddus

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn recriwtio pobl i weithio mewn Canolfannau Gwaith a Chanolfannau Gwasanaeth. Mae’r rolau hyn yn cynnwys anogwyr gwaith sy’n helpu pobl i mewn i waith. Darganfyddwch fwy am swyddi anogwr gwaith.

Mae ystod o gyfleoedd ar draws y Sector Gyhoeddus. Mae gan y wefan helpuswyddi fwy o wybodaeth am weithio yn:


GIG a Gofal Cymdeithasol

Mae gennym gyngor ychwanegol ynghylch gweithio mewn swyddi gofal cymdeithasol, gan gynnwys sut y gall y gwahanol rolau fod, a sut y gallai eich sgiliau eich gwneud yn berffaith am swydd yn y sector hwn.

GIG Cymru a Lloegr

Mae miloedd o swyddi gwag ar gael yng Nghymru a Lloegr – fe ddewch o hyd iddynt ar wefan NHS Jobs neu’n mynd yn uniongyrchol i wefan yr ysbyty neu’r Ymddiriedolaeth.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi datblygu gwefan hyb swyddi Covid-19 ar gyfer rolau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ledled Cymru.

Ar hyn o bryd mae gan NHS Scotland swyddi gwag ar eu gwefan NHS Jobs Scotland.

Mae Affinity Trust yn cefnogi pobl ag anableddau dysgu ledled Lloegr a’r Alban ac ar hyn o bryd mae ganddynt gyfleoedd ledled y wlad. Maent yn hapus i ystyried pobl nad ydynt erioed wedi gweithio ym maes gofal cymdeithasol o’r blaen fel gweithwyr cymorth. Mae Gwybodaeth Bellach ar gael ar wefan Affinity Trust.

Mae Barchester Health Care yn recriwtio’n genedlaethol. Maent hefyd yn croesawu gwirfoddolwyr. Gellir dod o hyd i swyddi presennol ar wefan Barchester Health Care.

Mae gan Bluebird Care sawl swydd wag mewn ystod o rolau. Maent yn chwilio am bobl sydd allan o waith, neu’n gweithio llai o oriau ac yn cynnig hyblygrwydd gyda chyfleoedd cyflogaeth tymor byr a thymor hir. Gellir dod o hyd i swyddi presennol ar wefan Bluebird Care

Mae gan Bupa swyddi gwag ar Dod o Hyd i Swydd ac mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan Bupa.

Mae Lloyds Pharmacy yn chwilio am ‘arwyr gofal iechyd’ i gyfnerthu gwasanaethau rheng flaen i’w 1,400 fferyllfa ar hyd a lled y wlad. Gwnewch gais trwy wefan McKesson Jobs neu dewch o hyd i rolau fferyllfa ar wefan Dod o hyd i swydd.

Mae Community Integrated Care yn cynorthwyo pobl sydd ag anawsterau dysgu, awtistiaeth, pryderon iechyd meddwl neu ddementia gyda’u harferion dyddiol. Gwnewch gais ar wefan Community Integrated Care neu cymerwch olwg ar eu swyddi gwag ar wefan Dod o hyd i swydd ble allwch chi chwilio am swyddi mewn gofalu.   

Ar hyn o bryd mae Care UK yn recriwtio’n genedlaethol. Nid oes angen profiad gan eu bod yn cynnig rhaglenni dysgu a datblygu. Gellir dod o hyd i swyddi gwag ar  wefan Care UK.

Mae Newcross Healthcare Solutions wedi cyflwyno proses recriwtio llwybr cyflym newydd sy’n rhoi cyfle i ymgeiswyr fynd o gais i waith mewn dim ond 48 awr. Gellir dod o hyd i gyfleoedd ar wefan Dod o Hyd i Swydd neu ar wefan Newcross Healthcare Solutions.

Mae gan HC One swyddi gwag mewn ystod o rolau fel nyrsio, cadw tŷ, cynnal a chadw ac arlwyo ledled y wlad. Gellir gweld swyddi gwag ar wefan HC One  ac ar wefan Dod o Hyd i Swydd.

Am ragor o swyddi gofal iechyd, ewch i wefan Dod o Hyd i Swydd


Rheoli cyfleusterau

Mae Serco yn cyflogi pobl sy’n cefnogi’r llywodraeth a darparwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill. Ar hyn o bryd mae ganddynt swyddi gwag ledled y DU yn amrywio o lanhawyr i staff arlwyo i beirianwyr. I wneud cais ewch i wefan Serco.

Mae Atalian Service yn recriwtio glanhawyr ledled y DU gydag ystod o gyflogwyr fel Aldi, Argos, COOP, GWR, M&S, Tesco a Waitrose. Gwnewch gais ar wefan Atalian Service  neu edrychwch ar swyddi glanhau eraill ar wefan Dod o hyd i swydd.

Mae Gov Facility Services Limited yn darparu gwasanaethau rheoli cyfleusterau I garchardai ar draws de Lloegr. Maent yn recriwtio ar hyn o bryd, ewch i wefan Dod o hyd i Swydd ar gyfer eu swyddi gwag diwethaf.

Mae gan wefan Compass Group, gwefan Ocs Jobs a gwefan Sodexo nifer o swyddi ar gael sy’n cefnogi’r GIG ac mewn sectorau allweddol eraill gan gynnwys rolau glanhau a gwasanaeth cwsmeriaid. Am swyddi gwasanaeth cwsmeriaid pellach edrychwch ar wefan Dod o hyd i swydd.

Mae Elior UK yn recriwtio swyddi dros dro a chyfnod penodol mewn safleoedd sy’n parhau i fod ar agor i gefnogi gweithwyr allweddol. Ymhlith y rolau mae arlwyo, iechyd, gofal a glanhau. Gwnewch gais ar wefan Elior UK

Mae gan ISS amrywiaeth eang o swyddi gwag ledled y DU yn amrywio o lanhawyr i staff arlwyo i beirianwyr. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan ISS.

Am fwy o swyddi arlwyo, chwiliwch ar wefan Dod o hyd i swydd.


Cynhyrchu bwyd

Mae gennym fwy o gyngor am weithio mewn gweithgynhyrchu bwyd.

Mae Staffline yn cynnig ymgyrch recriwtio ledled y wlad i gefnogi gwasanaeth cynhyrchu bwyd hanfodol y DU. Ymhlith y cyflogwyr mae 2Sisters, Hovis, Karro a CSM Bakery solutions, gwnewch gais ar wefan Feed the Nation.

Mae Tulip yn cynnig swyddi dros dro i weithwyr cynhyrchu a rolau allweddol eraill. I wneud cais ewch i wefan Tulip.

Mae prosesydd dofednod Moy Park yn chwilio am weithwyr ffatri mewn lleoliadau ledled y DU. Edrychwch beth sydd ar gael ar wefan Moy Park.

Am fwy o swyddi cynhyrchu bwyd, ewch i wefan Dod o hyd i swydd.


Logisteg

Darganfyddwch fwy am weithio ym maes logisteg, gan gynnwys chwalu rhai chwedlau am y sector.

Mae Amazon yn recriwtio mwy na 20,000 o weithwyr tymhorol ac yn disgwyl penodi 10,000 o swyddi parhaol mewn safleoedd ar draws y DU eleni. Mae ystod amrywiol o swyddi ar gael yn eu canolfannau cyflenwi a lleoliadau eraill. Gallwch ddod o hyd i’r swyddi gwag ar wefan Dod o hyd i swydd, neu drwy ddewis eich canolfan leol o’r rhestr hon:

Mae Amazon Flex yn recriwtio gyrrwyr danfon nwyddau. Am fwy o fanylion, ewch i wefan Amazon Flex.

Mae gan y Post Brenhinol nifer o rolau ar gael dros dro a rhai cyfleoedd yn cefnogi cydweithwyr gweithredol mewn Swyddfeydd Cyflenwi a Chanolfannau Didoli Parseli ledled y DU. I gael manylion am swyddi dros dro, ewch i wefan y Post Brenhinol.

Gellir hefyd ddod o hyd i ystod o rolau ar wefan Angard Staffing, eu partner recriwtio.

Mae DPD yn hysbysebu swyddi ar gyfer gyrrwyr HGV a gyrrwyr danfon nwyddau, staff warws, swyddi rheoli a staff cymorth, gan gynnwys peiriannwyr. Gellir gweld swyddi gwag cyfredol ar wefan DPD.

Mae gan Hermes swyddi ar gyfer gyrwyr cludo a phersonél Warws mewn 28 lleoliad yn y DU. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Hermes.

Mae gan DHL amrywiaeth o rolau ar gael o swyddi rheoli i yrwyr a negeswyr. Gellir hefyd gofrestru am rybuddion swydd. Gellir gweld y swyddi gwag diweddaraf ar wefan DHL.

Mae gan Eddie Stobart amrywiaeth o swyddi gwag ledled y wlad sy’n cynnwys gyrrwyr LGV C + E Dosbarth 1 yn ogystal â swyddi sydd ddim yn cynnwys gyrru. Gellir gweld y swyddi gwag diweddaraf ar eu gwefan.

Mae Clipper Logistics yn gwmni logisteg manwerthu wedi’i leoli yn Leeds sy’n gwasanaethu manwerthwyr sy’n gwerthu ffasiwn, tybaco, alcohol a nwyddau gwerth uchel eraill yn y DU ac Ewrop. Gellir gweld swyddi gwag cyfredol ar wefan Clipper Logistics.

Driver Hire yw recriwtiwr diwydiant logisteg arbenigol fwyaf y DU gyda dros 100 o swyddfeydd, a chyfleoedd gwaith ledled y wlad. Maent yn cynnig swyddi gyrru dros dro a pharhaol, gwaith heblaw am yrru a hyfforddiant ‘CPC’ Gyrwyr. Ewch i wefan Driver Hire i gael mwy o wybodaeth.

Mae gan Supply Chain Online swyddi mewn Gweithrediadau, Caffael, Prynu, Gwerthu a Datblygu Busnes, Cadwyn Gyflenwi, Trafnidiaeth, Warws, Mewnforio ac Allforio, Rheolwr Rhestr, Logisteg.

Mae gan Challenge TRG swyddi gwag gyrru a warws, ynghyd â rhaglenni hyfforddi pwrpasol sy’n berthnasol i bob agwedd ar logisteg ynghyd â llu o gymwysterau a phrentisiaethau eraill. Mae’r grwp yn gweithredu allan o 17 o safleoedd y DU ac mae’n un o’r darparwyr annibynnol mwyaf o yrwyr HGV a staff warws yn y wlad. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Challenge TRG.

Mae gan Extra Drivers rolau gyrrwr dros dro a pharhaol wedi’u hysbysebu ledled y DU. Ewch i wefan Extra Drivers am fwy o wybodaeth.

Am fwy o swyddi logisteg, ewch i wefan Dod o hyd i swydd.


Manwerthu

Mae gennym fwy o wybodaeth am weithio mewn manwerthu bwyd, gan gynnwys chwalu rhai chwedlau.

Mae gan Amazon swyddi ar gael yn eu Canolfannau Gyflawni. I wneud cais ewch i wefan Amazon.

Mae gan Aldi swyddi gwag ledled y DU mewn siopau, logisteg a’r prif swyddfa. I wneud cais ewch i wefan recriwtio Aldi.

Mae gan Lidl dros 800 o siopau ledled y DU sydd yn rheolaidd yn recriwtio Asiant Cwsmeriaid, Glanhawyr a Rheolwyr Sifft parhaol llawn amser a rhan amser. I ddod o hyd i swydd wag yn eich ardal chi ewch i wefan gyrfa Lidl.

Ar hyn o bryd, mae Morrisons yn chwilio am bobl i ymuno â nhw mewn ystod o rolau dros dro, gan gynnwys mewn siopau, a logisteg. Am fwy o fanylion, ewch i wefan Morrisons.

Mae Sainsbury’s yn cynnig swyddi ledled y DU ac wedi creu adran benodol, o dan y faner “bwydo’r genedl”, i’r rhai sy’n cael eu diswyddo gan gyflogwyr eraill i gynnig contractau tymor penodol. Gellir gwneud cais ar wefan Sainsbury’s.

Mae gan Tesco swyddi gwag ledled y DU. Edrychwch ar wefan Tesco.

Mae B&M yn chwilio am reolwyr uchel eu cymhelliant sydd â hanes profedig o ddarparu safonau gwerthu, gwasanaeth a storfa mewn amgylchedd trosiant uchel, cyflym. Gall ymgeiswyr sydd â diddordeb gofrestru ar wefan B&M.

Maent hefyd yn hysbysebu amrywiaeth o swyddi gwag mewn siopau, rolau diogelwch, rolau trafnidiaeth/dosbarthu a rolau prif swyddfa ar wefan B&M.

Mae gan The Charity Retail Association (CRA) borth ‘Volunteer Matching Service’ i gysylltu gwirfoddolwyr i gyfleoedd manwerthu elusenol yn eu hardal hwy. Fel mae siopau elusennol yn ail agor mae prinder mawr o wirfoddolwyr. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan y CRA.

Am fwy o swyddi manwerthu, ewch i wefan Dod o hyd i swydd.


Diogelwch

Mae gan Total Security swyddi gwag ledled y DU. Gwnewch gais ar-lein ar  wefan Total Security.

Mae gan G4S amrywiaeth eang o swyddi gwag ledled y DU yn amrywio o ddiogelwch i logisteg i rolau rheoli cyffredinol. Am fwy o fanylion ewch i wefan G4S.

Mae gan Mitie ystod o gyfleoedd sy’n cynnwys arlwyo, glanhau, gwasanaethau peirianneg a diogelwch. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Mitie.

Mae gan Security Vacancies amrywiaeth o swyddi ledled y DU i weithwyr proffesiynol diogelwch. I chwilio am swyddi gwag neu gofrestru ewch i wefan Security Vacancies.

Mae gan Security Cleared Jobs ystod eang o swyddi gwag ledled y DU i weithwyr proffesiynol sydd â cliriad diogelwch. I gael mwy o fanylion, ewch i wefan Security Cleared Jobs.

Am fwy o swyddi diogelwch, ewch i wefan Dod o hyd i swydd.


Amaethyddiaeth

Mae gennym gyngor ychwanegol ynghylch gweithio mewn swyddi amaethyddol, gan gynnwys sut y gall gwahanol swyddi fod, a sut i ddod o hyd i swyddi gwag.

Mae’r Association of Labour Providers (ALP) wedi rhestru cyfleoedd am lafur tymhorol i helpu casglu cnydau gwledydd Prydain ar eu gwefan. Am fwy o fanylion, ewch i wefan yr ALP.

Os ydych yn edrych am yrfa yng nghefn gwlad neu mewn diwydiant perthnasol, mae gan wefan NFU Job Pages swyddi ffermio, amaeth, a gwledig yng ngwledydd Prydain.

Am fwy o swyddi amaethyddiaeth, ewch i wefan Dod o hyd i swydd.


Cyllid a bancio

Mae Aviva yn recriwtio am rolau amrywiol yng nghyllid a bancio. Ewch i wefan Aviva am fwy o fanylion.

Mae amrywiaeth o rolau ar gael ar draws y DU ar wefannau’r banciau canlynol:

Am fwy o swyddi bancio, ewch i wefan Dod o hyd i swydd.


Lletygarwch

Mae ‘The Caterer’ yn frand amlgyfrwng blaenllaw i ddiwydiant lletygarwch y DU gyda sawl swydd wag. Ewch i wefan The Caterer i gael mwy o wybodaeth.

Ar hyn o bryd mae gan Leisure Jobs swyddi yn y DU a thramor a wedi eu hysbysebu ar wefan Leisure Jobs, yn bennaf ym maes lletygarwch a thwristiaeth.

Mae gan Jobsite swyddi arlwyo yn y DU a thramor. Ewch i wefan Jobsite am fanylion.

Mae Hospitality Jobs UK yn hysbysebu rolau ledled y DU. Maent yn gweithio’n agos gyda chleientiaid, mawr a bach o westai, tafarndai a bariau, arlwyo contract, bwyta achlysurol, bwytai, siopau coffi a hamdden. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Hospitality Jobs UK

Am fwy o swyddi lletygarwch ewch i wefan Dod o hyd i swydd.

________________________________________

Adeiladu

Darganfyddwch fwy am weithio mewn adeiladu, yn cynnwys sut i gael i mewn i’r sector a beth i’w ddisgwyl.

Ar hyn o bryd mae Careers in Construction yn hysbysebu rolau ledled y DU. Am fanylion, ewch i wefan Careers in Construction.

Mae The Construction Job yn wefan swyddi arbenigol gyda rolau yn y DU a ledled y byd. Ewch i wefan Construction Job i gael mwy o wybodaeth.

Ar hyn o bryd mae Totaljobs yn hysbysebu swyddi adeiladu ar draws ystod eang o rolau ar wefan Totaljobs.

Mae Constructor yn hysbysebu am wahanol rolau ym maes adeiladu. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar wefan Constructor.

Mae gan HS2 amrywiaeth o swyddi gwag ar gael ar hyn o bryd. Ewch i wefan HS2 i gael mwy o wybodaeth.

Mae gennym fwy o wybodaeth am weithio mewn Swyddi Gwyrdd.


Y Lluoedd Arfog

Wrthi’n recriwtio rolau gwasanaethu rheolaidd llawn amser a lluoedd arfog wrth gefn rhan amser. Mae canolfannau dewis recriwtio bellach wedi ailagor gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol COVID19 priodol ar waith. Ymgeisiwch drwy’r gwefannau gwasanaeth:

Mae’r dudalen hon yn rhestru rhai o’r ymarferion recriwtio cenedlaethol y mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn ymwybodol ohonynt. Nid ydym yn argymell cyflogwr penodol, dim ond rhoi gwybod i chi am rai o’r swyddi sydd ar gael. Mae bob amser yn syniad da edrych ar gyflogwr yn gyntaf, a byddwch yn ofalus bob amser am rhannu eich gwybodaeth – darganfyddwch fwy ar wefan Safer Jobs.


Llefydd eraill i roi cynnig arnynt

Yn ogystal â’r gwasanaeth Dod o hyd i swydd, gallwch ddod o hyd i filoedd o swyddi gwag ar-lein ar safleoedd fel IndeedAdzunaMonsterTotalJobsReed. Mae yna ystod o wefannau asiantaethau eraill, rhai yn delio â swyddi neu sectorau penodol, felly ceisiwch chwilio ar-lein.

Gallwch hefyd ddod o hyd i hysbysiadau swyddi drwy chwiliadau Google  (defnyddiwch y gair jobs yn eich chwiliad), Facebook Jobs neu LinkedIn.

Bydd cyfrif Twitter eich Canolfan Byd Gwaith leol yn postio manylion am swyddi a chefnogaeth yn agos atoch.

Gallwch hefyd ddilyn cyfrif Twitter @JCPJobsPlusMore i ddysgu mwy am gyfleoedd cyflogaeth cenedlaethol a gwybodaeth am yrfaoedd. Dyma eu trydariadau diweddaraf.


Trydar gan JCPJobsPlusMore

Cynnwys cysylltiedig