Skip to content

Swyddi diweddaraf


Mae’r dudalen hon yn rhestru rhai o’r ymgyrchoedd recriwtio cenedlaethol y mae DWP yn ymwybodol ohonynt. Ar hyn o bryd, mae swyddi gwag ar gael mewn ystod eang o sectorau, gan gynnwys y GIG, gofal, manwerthu, cynhyrchu bwyd a logisteg.

Sgroliwch lawr y dudalen er mwyn gweld rhestr o’r swyddi gwag, neu dewiswch sector o’r rhestr.

Y sector cyhoeddus
GIG a gofal cymdeithasol
Rheoli cyfleusterau
Cynhyrchu bwyd
Logisteg
Manwerthu
Diogelwch
Amaethyddiaeth
Cyllid a bancio
Lletygarwch
Adeiladu
Y Lluoedd Arfog
Asiantaethau recriwtio a safleoedd swyddi

Edrychwch ar ein tudalennau cymorth lleol hefyd i gael gwybodaeth am swyddi yn eich ardal chi, a byddwch hefyd yn dod o hyd i filoedd o swyddi ar y gwasanaeth Dod o Hyd i Swydd (gwefan allanol).


Y Sector Cyhoeddus

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn recriwtio am bobl i weithio mewn Canolfannau Gwaith a Chanolfannau Gwasanaeth. Mae’r rolau hyn yn cynnwys anogwyr gwaith sy’n helpu pobl i mewn i waith. Dylai’r swyddi gwag nesaf fod ar gael ddechrau mis Medi – darganfyddwch fwy am swyddi anogwr gwaith.


GIG a Gofal Cymdeithasol

Mae gennym gyngor ychwanegol ynghylch gweithio mewn swyddi gofal cymdeithasol, gan gynnwys sut y gall y gwahanol rolau fod, a sut y gallai eich sgiliau eich gwneud yn berffaith am swydd yn y sector hwn.

GIG Cymru a Lloegr

Mae miloedd o swyddi gwag ar gael yng Nghymru a Lloegr – fe ddewch o hyd iddynt yn NHS Jobs neu’n mynd yn uniongyrchol i wefan yr ysbyty neu’r Ymddiriedolaeth.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi datblygu hyb swyddi Covid-19 (gwefan allanol) ar gyfer rolau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ledled Cymru.

Ar hyn o bryd mae gan NHS Scotland swyddi gwag ar eu gwefan NHS Jobs Scotland (gwefan allanol).

Mae Barchester Health Care yn recriwtio’n genedlaethol. Maent hefyd yn croesawu gwirfoddolwyr. Gellir dod o hyd i swyddi presennol ar wefan Barchester Health Care (gwefan allanol).

Mae gan Bluebird Care (gwefan allanol) sawl swydd wag mewn ystod o rolau. Maent yn chwilio am bobl sydd allan o waith, neu’n gweithio llai o oriau ac yn cynnig hyblygrwydd gyda chyfleoedd cyflogaeth tymor byr a thymor hir.

Mae gan Bupa swyddi gwag ar Ddod o Hyd i Swydd ac mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan Bupa (gwefan allanol).

Mae Lloyds Pharmacy yn chwilio am ‘arwyr gofal iechyd’ i gyfnerthu gwasanaethau rheng flaen i’w 1,400 fferyllfa ar hyd a lled y wlad. Gwnewch gais trwy McKesson Jobs neu dewch o hyd i rolau fferyllfa ar Ddod o hyd i swydd (gwefan allanol).

Mae Community Integrated Care yn cynorthwyo pobl sydd ag anawsterau dysgu, awtistiaeth, pryderon iechyd meddwl neu ddementia gyda’u harferion dyddiol. Cymerwch olwg ar eu swyddi gwag neu chwiliwch am swyddi gofal ar Ddod o hyd i swydd (gwefan allanol).   

Ar hyn o bryd mae Care UK yn recriwtio’n genedlaethol. Nid oes angen profiad gan eu bod yn cynnig rhaglenni dysgu a datblygu. Gellir dod o hyd i swyddi gwag ar  wefan Care Uk (gwefan allanol).

Mae Newcross Healthcare Solutions wedi cyflwyno proses recriwtio llwybr cyflym newydd sy’n rhoi cyfle i ymgeiswyr fynd o gais i waith mewn dim ond 48 awr. Gellir dod o hyd i gyfleoedd ar Ddod o Hyd i Swydd (gwefan allanol) neu ar wefanNewcross Healthcare Solutions (gwefan allanol).

Mae gan HC One swyddi gwag mewn ystod o rolau fel nyrsio, cadw tŷ, cynnal a chadw ac arlwyo ledled y wlad. Gellir gweld swyddi gwag ar wefan HC One (gwefan allanol)  ac ar Ddod o Hyd i Swydd (gwefan allanol).

Am ragor o swyddi gofal iechyd, ewch iDdod o Hyd i Swydd (gwefan allanol)


Rheoli cyfleusterau

Mae Serco yn cyflogi pobl sy’n cefnogi’r llywodraeth a darparwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill. Ar hyn o bryd mae ganddynt swyddi gwag ledled y DU yn amrywio o lanhawyr i staff arlwyo i beirianwyr. I wneud cais ewch i wefan Serco (gwefan allanol).

Mae Atalian Service yn recriwtio glanhawyr ledled y DU gydag ystod o gyflogwyr fel Aldi, Argos, COOP, GWR, M&S, Tesco a Waitrose. Gwnewch gais ar wefan Atalian Service (gwefan allanol)  neu edrychwch ar swyddi glanhau eraill ar Ddod o hyd i swydd (gwefan allanol).

Mae gan Compass Group (gwefan allanol), Ocs Jobs (gwefan allanol) a Sodexo (gwefan allanol) nifer o swyddi ar gael sy’n cefnogi’r GIG ac mewn sectorau allweddol eraill gan gynnwys rolau glanhau a gwasanaeth cwsmeriaid. Am swyddi gwasanaeth cwsmeriaid pellach edrychwch ar Ddod o hyd i swydd (gwefan allanol).

Mae Elior UK yn recriwtio swyddi dros dro a chyfnod penodol mewn safleoedd sy’n parhau i fod ar agor i gefnogi gweithwyr allweddol. Ymhlith y rolau mae arlwyo, iechyd, gofal a glanhau. Gwnewch gais ar wefan Elior UK (gwefan allanol)  neu darganfyddwch swyddi arlwyo eraill ar Ddod o hyd i swydd (gwefan allanol).


Cynhyrchu bwyd

Mae Staffline yn cynnig ymgyrch recriwtio ledled y wlad i gefnogi gwasanaeth cynhyrchu bwyd hanfodol y DU. Ymhlith y cyflogwyr mae 2Sisters, Hovis, Karro a CSM Bakery solutions, gwnewch gais ar Feed the Nation (gwefan allanol).

Mae Tulip (gwefan allanol) yn cynnig swyddi dros dro i weithwyr cynhyrchu a rolau allweddol eraill.

Mae prosesydd dofednod Moy Park (gwefan allanol) yn chwilio am weithwyr ffatri yn lleoliadau ledled y DU. Edrychwch beth sydd ar gael ar wefan Moy Park (gwefan allanol) a sgroliwch drwy swyddi prosesu bwyd eraill ar Ddod o hyd i swydd (gwefan allanol).

Am fwy o swyddi cynhyrchu bwyd, ewch i Ddod o hyd i swydd (gwefan allanol).


Logisteg

Darganfyddwch fwy am weithio ym maes logisteg (gwefan allanol), gan gynnwys chwalu rhai chwedlau am y sector.

Mae Amazon yn recriwtio mwy na 20,000 o weithwyr tymhorol ac yn disgwyl penodi 10,000 o swyddi parhaol mewn safleoedd ar draws y DU eleni. Mae ystod amrhywiol o swyddi ar gael yn eu canolfannau cyflenwi a lleoliadau eraill. Gallwch ddod o hyd i’r swyddi gwag ar y gwasanaeth Dod o hyd i swydd (gwefan allanol), neu drwy ddewis eich canolfan leol o’r rhestr hon:

Driver Hire yw recriwtiwr diwydiant logisteg arbenigol fwyaf y DU gyda dros 100 o swyddfeydd, a chyfleoedd gwaith ledled y wlad. Maent yn cynnig swyddi gyrru dros dro a pharhaol, gwaith heblaw am yrru a hyfforddiant ‘CPC’ Gyrwyr. Ewch i wefan Driver Hire (gwefan allanol) i gael mwy o wybodaeth.

Mae gan Supply Chain Online (gwefan allanol) swyddi mewn Gweithrediadau, Caffael, Prynu, Gwerthu a Datblygu Busnes, Cadwyn Gyflenwi, Trafnidiaeth, Warws, Mewnforio ac Allforio, Rheolwr Rhestr, Logisteg.

Am fwy o swyddi logisteg, ewch i Ddod o hyd i swydd (gwefan allanol).


Manwerthu

Mae gan Amazon swyddi ar gael yn eu Canolfannau Gyflawni. I wneud cais ewch i wefan Amazon (gwefan allanol).

Mae gan Lidl contractau cyfnod penodol 4 wythnos ar gael mewn rhai o’u lleoliadau. Gellir gwneud cais ar wefan Lidl (gwefan allanol).

Ar hyn o bryd, mae Morrisons (gwefan allanol) yn chwilio am bobl i ymuno â nhw mewn ystod o rolau dros dro, gan gynnwys mewn siopau, a logisteg. 

Mae Sainsbury’s (gwefan allanol) yn cynnig swyddi ledled y DU ac wedi creu adran benodol, o dan y faner “bwydo’r genedl”, i’r rhai sy’n cael eu diswyddo gan gyflogwyr eraill i gynnig contractau tymor penodol. Gellir gwneud cais ar wefan Sainsbury’s (gwefan allanol).

Mae gan Tesco swyddi gwag ledled y DU. Sicrhewch fod gennych y dogfennau hawl i weithio cywir pan fyddwch yn gwneud cais (pasbort neu dystysgrif geni a Rhif Yswiriant Gwladol) Edrychwch ar wefan Tesco (gwefan allanol).

Am fwy o swyddi manwerthu, ewch i Ddod o hyd i swydd (gwefan allanol).


Diogelwch

Mae gan Total Security swyddi gwag ledled y DU. Gwnewch gais ar-lein ar  wefan Total Security (gwefan allanol).

Am fwy o swyddi diogelwch, ewch i Ddod o hyd i swydd (gwefan allanol).


Amaethyddiaeth

Mae gennym gyngor ychwanegol ynghylch gweithio mewn swyddi amaethyddol, gan gynnwys sut y gall gwahanol swyddi fod, a sut i ddod o hyd i swyddi gwag.

Mae’r Association of Labour Providers (gwefan allanol) wedi rhestru cyfleoedd am lafur tymhorol i helpu casglu cnydau gwledydd Prydain ar eu gwefan. 

Am fwy o swyddi amaethyddiaeth, ewch i Ddod o hyd i swydd (gwefan allanol).


Cyllid a bancio

Mae Aviva (gwefan allanol) yn recriwtio am rolau amrywiol yng nghyllid a bancio. Mae amrywiaeth o rolau ar gael ar draws y DU yn y banciau canlynol:

Bank of Scotland (gwefan allanol)
Barclays (gwefan allanol)
Halifax (gwefan allanol)
Lloyds Bank (gwefan allanol)
Natwest Bank (gwefan allanol)
Nationwide (gwefan allanol)
RBS (gwefan allanol)
Santander (gwefan allanol)
TSB (gwefan allanol)

Am fwy o swyddi bancio, ewch i Ddod o hyd i swydd (gwefan allanol).


Lletygarwch

Mae ‘The Caterer’ yn frand amlgyfrwng blaenllaw i ddiwydiant lletygarwch y DU gyda sawl swydd wag. Ewch i wefan The Caterer (gwefan allanol) i gael mwy o wybodaeth.

Ar hyn o bryd mae gan Leisure Jobs (gwefan allanol) swyddi yn y DU a thramor a hysbysebir ar eu gwefan, yn bennaf ym maes lletygarwch a thwristiaeth.

Jobsite yw bwrdd swyddi (gwefan allanol) gyda swyddi arlwyo yn y DU a thramor.

Mae Hospitality Jobs UK (gwefan allanol) yn hysbysebu rolau ledled y DU. Maent yn gweithio’n agos gyda chleientiaid, mawr a bach o westai, tafarndai a bariau, arlwyo contract, bwyta achlysurol, bwytai, siopau coffi a hamdden.

Am fwy o swyddi lletygarwch ewch i Ddod o hyd i swydd (gwefan allanol).

________________________________________

Adeiladu

Ar hyn o bryd mae Careers in Construction (gwefan allanol) yn hysbysebu rolau ledled y DU ar eu gwefan.

Mae The Construction Job yn wefan swyddi arbenigol gyda rolau yn y DU a ledled y byd. Ewch i wefan Construction Job (gwefan allanol) i gael mwy o wybodaeth.

Ar hyn o bryd mae Totaljobs yn hysbysebu swyddi adeiladu ar draws ystod eang o rolau ar wefan Totaljobs (gwefan allanol).

Mae Constructor (gwefan allanol) yn hysbysebu am wahanol rolau ym maes adeiladu.


Y Lluoedd Arfog

Wrthi’n recriwtio rolau gwasanaethu rheolaidd llawn amser a lluoedd arfog wrth gefn rhan amser. Mae canolfannau dewis recriwtio bellach wedi ailagor gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol COVID19 priodol ar waith. Ymgeisiwch drwy’r gwefannau gwasanaeth:

Y Fyddin Brydeinig (gwefan allanol)
Y Llynges Frenhinol (gwefan allanol)
Yr Awyrlu Brenhinol (gwefan allanol)


Asiantaethau recriwtio a safleoedd swyddi

Adecco (gwefan allanol)
Partner atebion Adnoddau Dynol mwyaf blaenllaw’r byd ac yn recriwtio ar gyfer amrywiaeth eang o rolau, gyda swyddi’n cael eu hysbysebu ledled y DU.

Evenbreak(gwefan allanol)
Helpu ymgeiswyr anabl talentog a chyflogwyr cynhwysol i ddod o hyd i’w gilydd, gyda swyddi gwag yn cael eu hysbysebu

REED (gwefan allanol)
Prif safle swyddi’r DU, mae reed.co.uk yn hysbysebu miloedd o swyddi gwag ar ran cyflogwyr ac asiantaethau recriwtio sy’n chwilio am staff. Ligh

Rydym yn ceisio cadw’r wybodaeth swyddi gwag hon yn gyfredol. Os byddwch yn gweld unrhyw beth sydd ar goll, neu rywbeth y mae angen i ni ei newid, anfonwch e-bost atom .

Os ydych yn gyflogwr sy’n dymuno hysbysebu, yna ychwanegwch eich swydd wag i’r gwasanaeth Dod o Hyd i Swydd (gwefan allanol).


Manwerthu elusen

Mae gan y Charity Retail Association (CRA) borth o’r enw ‘Volunteer Matching Service’ i gysylltu gwirfoddolwyr â chyfleoedd manwerthu gydag elusenau yn eu hardal nhw. Fel y mae siopau elusen yn ail agor mae prinder mawr o wirfoddolwyr.


Llefydd eraill i roi cynnig arnyn nhw

Mae gennym wybodaeth ychwanegol ar gyfer eich rhan o’r wlad – gan gynnwys recriwtio lleol a chyfleoedd eraill. Gwiriwch y tudalennau cymorth lleol ar gyfer eich ardal, a gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn dilyn cyfrif twitter eich Canolfan Byd Gwaith lleol (gwefan allanol).

Gallwch hefyd ddilyn @JCPJobsPlusMore (gwefan allanol) i ddysgu mwy am gyfleoedd cyflogaeth genedlaethol a gwybodaeth yrfaol:

Tweets gan JCPJobsPlusMore (gwefan allanol)