Skip to content

Prosiect Cymunedau am Waith (CfW) yng Nghymru

Wedi’i ariannu trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae Cymunedau am Waith (CfW) yn darparu help un i un i bobl sydd angen cymorth ychwanegol i ddod o hyd i waith. Mae yna lawer o wahanol ffyrdd y gallai CfW helpu. Er enghraifft, mae’r gefnogaeth y gallech ei gael yn cynnwys:

 • Hyfforddiant ac addysg
 • Ysgrifennu CV, creu cyfrifon ar gyfer indeed/dod o hyd i swydd ac ati a gwneud ceisiadau am swyddi
 • Awgrymiadau a thechnegau cyfweld
 • Cefnogaeth Kickstart
 • Cyfleoedd i wirfoddoli a lleoliadau gwaith
 • Dod o hyd i gyflogaeth â thâl
 • Cyngor ar gyfer dod yn hunangyflogedig
 • Cyfrifiadau gwell eich byd
 • Cymorth iechyd meddwl (fel pryder, straen ac iselder)
 • Helpu gyda hyder a chymhelliant
 • Help gyda chyfrifiaduron
 • Cefnogaeth lles

Mae CfW yn agored i’r sawl sydd:

 • rhwng 16 a 24 oed a ddim mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant,
 • neu dros 25 oed ac yn cwrdd ag un o’r meini prawf canlynol: 
  • Bod â chyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar waith 
  • Yn gofalu am oedolyn neu blentyn
  • Wedi bod allan o waith am 12 mis neu fwy
  • Yn ddi-waith a heb hawlio unrhyw fudd-dal

Mae’n hawdd gwneud cais os ydych chi’n meddwl eich bod chi’n gymwys i gael y gefnogaeth.

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw e-bostio eich enw llawn, cyfeiriad (yn cynnwys cod post) a rhif ffôn, i’r ddolen e-bost hon atgyfeiriadau CfW.

Yna anfonir eich manylion at ymgynghorydd CfW yn ardal eich awdurdod lleol, a fydd yn cysylltu â chi i drefnu cyfarfod i wirio’ch cymhwysedd a mynd trwy sut y gallant helpu.