Skip to content

SUT I FYND I’R AFAEL Â FFURFLEN GAIS ‘YN SEILIEDIG AR GYMHWYSEDD’

Man with hand on his face in frustration

Mae lawer o wahanol fathau o ffurflenni cais am swydd ond yn aml bydd cyflogwyr yn defnyddio ffurflen ‘yn seiliedig ar gymhwysedd’ i’w helpu i ddod o hyd i’r person iawn. Mae anogwr gwaith o’r Ganolfan Byd Gwaith yn rhannu eu cyngor ar sut i fynd i’r afael â’r math hwn o gais.

Mae ffurflenni cais yn seiliedig ar gymhwysedd yn gofyn i chi ysgrifennu rhwng 250 a 300 gair ar wahanol ‘gymwyseddau’ gwahanol – er enghraifft, gwneud penderfyniadau, datrys problemau neu weithio mewn tîm.

Gall hyn fod yn frawychus, ond mae hefyd yn gyfle gwych i werthu’ch hun i ddarpar gyflogwr. Dyma fy nghyngor ar sut i fynd i’r afael â’r math hwn o ffurflen:

  • Yn aml mae gan geisiadau yn seiliedig ar gymhwysedd lawer o wahanol adrannau a gallant gymryd cryn amser i’w cwblhau – wrth hyn rwy’n golygu sawl diwrnod, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn caniatáu digon o amser i’ch hun.
  • Creu dogfen ‘Word’ i ddrafftio pob ateb cyn ei throsglwyddo i’r ffurflen gais. Gallwch ddefnyddio hwn fel lle i roi’ch holl syniadau i lawr cyn eu llunio mewn ymateb.
  • Peidiwch â mynd dros y terfyn geiriau ar gyfer pob adran. Efallai bod gennych lawer o enghreifftiau gwych, ond mae’r terfyn geiriau yno hefyd i weld a allwch ysgrifennu mewn ffordd glir a chryno. Ar yr un pryd, gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgrifennu digon i ddangos bod gennych chi’r sgiliau sy’n ofynnol!
  • Ar gyfer pob cymhwysedd, dylech dynnu ar unrhyw gyflawniadau personol sy’n dangos bod gennych y sgiliau angenrheidiol. Fel rheol, amlinellwch y senario, disgrifiwch y camau penodol a gymerwyd gennych, a dywedwch beth oedd y canlyniad.
  • Mae’n arfer da parhau i gyfeirio’n ôl at y swydd ddisgrifiad wrth ddrafftio’ch ymatebion. Gall hyn eich helpu i gadw’ch atebion yn berthnasol ac i’r pwynt.
  • Gwiriwch eich sillafu a’ch gramadeg bob amser cyn cyflwyno’ch cais. Gofynnwch i rywun rydych yn ymddiried ynddo i’w brawf ddarllen i chi. Efallai y gallant ddweud wrthych a yw’ch ymatebion yn argyhoeddiadol ac yn llifo’n dda, neu hyd yn oed awgrymu newidiadau bach i’w helpu i’w gwella.

Gall ffurflenni cais yn seiliedig ar gymhwysedd gymryd llawer o amser, ond mae’n werth rhoi ymdrech i mewn. Ar ôl i chi wneud un, bydd gennych dempled ar gyfer eraill. Ond peidiwch byth ag ailgylchu cais heb ei deilwra i swydd benodol. Yn bendant, nid yw un maint yn addas i bawb. Pob lwc!

I gael arweiniad pellach ar lenwi ffurflen gais, ymwelwch â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol (gwefan allanol).

Cynnwys cysylltiedig


Man using his laptop working on his CV
Cael eich CV yn gywir yw’r rhan bwysicaf o wneud cais am swydd. Ond ni fyddwch yn llwyddo i wneud...
Cartoon graphic with a grid of 12 people
Mae gan Joanne Pickering, Cymrawd Siartredig y CIPD (Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu) brofiad o recriwtio mewn ystod o sectorau....
Mae Mark Esho, CEO Easy Internet Services yn rhannu ei awgrymiadau gorau i ddiogelu’r swydd dros wifi…. Mae gan Mark,...

Cychwyn ar eich gyrfa?