Skip to content

Mae cymorth ychwanegol yma

Mae Llywodraeth San Steffan wedi cyhoeddi help wedi ei dargedu at bobl ifanc i’w helpu i mewn i waith, gan gynnwys rhagor o brentisiaethau ac hyfforddeiaethau, a help ychwanegol i gael profiad gwaith.

Os ydych am feithrin eich sgiliau a’ch gwybodaeth ymarferol, yna gallai prentisiaethau ac hyfforddeiaethau fod y peth i chi. B

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn cyfuno hyfforddiant ymarfodol yn y swydd ag astudio, â rhai’n cynnig rhaglenni yr holl ffordd i lefel gradd. Fel prentis byddwch yn gweithio ochr yn ochr â staff profiadol i ennill sgiliau sy’n benodol i’r swydd tra byddwch yn ennill cyflog. Byddwch hefyd yn cael tâl gwyliau ac amser i astudio ym maes eich swydd (fel arfer un diwrnod yr wythnos). Mae prentisiaethau’n cymryd rhwng 1-5 o flynyddoedd i’w cwblhau, gan ddibynnu ar y lefel rydych yn astudio. Dysgwch ragor am ddod yn brentis yng Nghymru, Lloegr, a’r Alban.

Hyfforddeiaethau

Mae hyfforddeiaethau hefyd ar gael (i bobl yn Lloegr yn unig), os nad ydych eto’n barod am brentisiaeth. Dros gyfnod o 6 mis, byddwch yn cael lleoliad profiad gwaith, ac ar ben hynny, gymorth â Saesneg a Mathemateg os ydych ei angen. Ni chewch eich talu, ond efallai cewch treuliau am bethau fel teithio a phrydiau bwyd. Dysgwch ragor a gweld os ydych yn gymwys yma.

Os nad yw prentisiaeth neu hyfforddeiaeth y peth iawn i chi, mae ffyrdd eraill i helpu’ch hunan i baratoi am waith.

Os ydych yn cael Credyd Cynhwysol neu Lwfans Ceisio Gwaith, gallwch ofyn i’ch anogwr gwaith am academïau gwaith sy’n seiiliedig ar y sector – dyma gyrsiau sy’n parhau am hyd at 6 wythnos mewn partneriaeth â busnesau gerllaw. Cewch hyfforddiant a phrofiad gwaith mewn math penodol o swydd, yna naill ai cyfweliad swydd neu help â phroses y cyflogwr o wneud ceisiadau. Telir eich costau gofal plant a theithio gan fyddwch yn parhau i gael budd-daliadau. Dysgwch ragor am hyn a chynlluniau eraill yma.

Ac yn olaf, os ydych yn cael Credyd Cynhwysol, cadwch lygaid barcud am gyfleoedd ‘Kickstart’ newydd fydd yn cael eu lansio cyn bo hir. Bydd Kickstart yn cynnig profiad gwaith 6 mis fydd yn cael ei dalu i bobl rhwng 16-24 oed ac efallai bydd eich anogwr gwaith yn argymell un i chi. Bydd hwn yn rhoi cyfle i chi gael profiad da mewn sefyllfa gwaith, yn rhoi hwb i’ch CV, ac yn eich helpu wrth i chi ddod o hyd i swydd. Bydd y lleoliadau hyn yn dechrau nes ymlaen eleni a bydd eich anogwr gwaith yn eich cyfeirio atynt.