Skip to content

MAE CYMORTH YCHWANEGOL YMA

Engineener at work using machinery

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi cymorth wedi’i dargedu i bobl ifanc fynd i mewn i waith, gan gynnwys mwy o Brentisiaethau a Hyfforddeiaethau, a chymorth ychwanegol i gael profiad gwaith.

Os ydych am feithrin eich sgiliau a’ch gwybodaeth ymarferol, yna gallai Prentisiaethau ac Hyfforddeiaethau fod y peth i chi.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn cyfuno hyfforddiant ymarfodol yn y swydd ag astudio, gyda rhai’n cynnig rhaglenni yr holl ffordd i lefel gradd. Fel prentis byddwch yn gweithio ochr yn ochr â staff profiadol i ennill sgiliau sy’n benodol i’r swydd tra byddwch yn ennill cyflog. Byddwch hefyd yn cael tâl gwyliau ac amser i astudio ym maes eich swydd (fel arfer un diwrnod yr wythnos). Mae prentisiaethau’n cymryd rhwng 1-5 o flynyddoedd i’w cwblhau, gan ddibynnu ar y lefel rydych yn astudio.

Darganfyddwch fwy am ddod yn brentis yng Nghymru ar wefan gov.Wales.

Darganfyddwch fwy am ddod yn brentis yn yr Alban ar wefan apprenticeships Scotland.

Darganfyddwch fwy am ddod yn brentis yn Lloegr ar wefan apprenticeships.

 

Hyfforddeiaethau

Mae hyfforddeiaethau hefyd ar gael (i bobl yn Lloegr yn unig), os nad ydych eto’n barod am brentisiaeth. Dros gyfnod o 6 mis, byddwch yn cael lleoliad profiad gwaith, ac ar ben hynny, gymorth â Saesneg a Mathemateg os ydych ei angen. Ni chewch eich talu, ond efallai cewch treuliau am bethau fel teithio a phrydiau bwyd. Darganfyddwch fwy a gwel dos ydych yn gymwys am hyfforddeiaeth ar wefan gov.uk.

 

Mentrau eraill

Os nad yw prentisiaeth neu hyfforddeiaeth y peth iawn i chi, mae ffyrdd eraill i helpu’ch hunan i baratoi am waith.

Academïau gwaith sy’n seiiliedig ar y sector

Os ydych yn cael Credyd Cynhwysol (am fwy o wybodaeth ewch i’r wefan Beth yw Credyd Cynhwysol neu os ydych yn cael Lwfans Ceisio Gwaith (am fwy o wybodaeth ewch i’r wefan Lwfans Ceisio Gwaith, gallwch ofyn i’ch anogwr gwaith am academïau gwaith sy’n seiiliedig ar y sector – dyma gyrsiau sy’n parhau am hyd at 6 wythnos mewn partneriaeth â busnesau gerllaw. Cewch hyfforddiant a phrofiad gwaith mewn math penodol o swydd, yna naill ai cyfweliad swydd neu help â phroses y cyflogwr o wneud ceisiadau. Telir eich costau gofal plant a theithio gan fyddwch yn parhau i gael budd-daliadau. Dysgwch ragor am academïau gwaith sy’n seiiliedig ar y sector a chynlluniau eraill ar wefan gov.uk.

Kickstart

Ac yn olaf, os ydych ar Gredyd Cynhwysol, darllenwch yr erthygl isod am ‘Kickstart.  Bydd Kickstart yn cynnig profiad gwaith 6 mis fydd yn cael ei dalu i bobl rhwng 16-24 oed ac efallai bydd eich anogwr gwaith yn argymell un i chi. Bydd hwn yn rhoi cyfle i chi gael profiad da mewn sefyllfa gwaith, yn rhoi hwb i’ch CV, ac yn eich helpu wrth i chi ddod o hyd i swydd. Bydd y lleoliadau hyn yn dechrau nes ymlaen eleni a bydd eich anogwr gwaith yn eich cyfeirio atynt.

Cynnwys cysylltiedig


Swydd 6 mis â thâl gyda chyflogwr lleol yw’r Cynllun ‘Kickstart’, sy’n cael ei ariannu gan y Llywodraeth. Mae’n rhoi...
Female standing outside in a city, looking at the distance
Os ydych yn barod i wybod rhagor am eich sgiliau presennol, yna ewch i’r Teclyn Asesu Sgiliau ar wefan y...
Woman on a construction site wearing a hard hat
Mae’n swydd go iawn, â phrofiad ymarferol, cyflog, a’r cyfle i hyfforddi wrth weithio. Cewch eich trin fel y gweithwyr...

Cychwyn ar eich gyrfa?