Skip to content

Chwilio am swydd adeiladu yng Nghymru?

https://jobhelp.campaign.gov.uk/wp-content/uploads/2020/09/construction2.jpg

Mae yna lawer o ffyrdd i fynd i mewn i adeiladu

Gallwch chi ddechrau swydd ym maes adeiladu ar unrhyw adeg, o oedran gadael ysgol i yn ddiweddarach yn eich gyrfa. Mae yna lawer o bwyntiau mynediad ar gael gan gynnwys dysgu yn y swydd, ymgymryd â phrentisiaeth neu drwy brentisiaeth uwch (sy’n cyfateb i flwyddyn gyntaf gradd).

Mae’r Cyngor Arweinyddiaeth Adeiladu (CLC) yn cefnogi gyrfaoedd yn y diwydiant gyda’r Cynllun Cadw Talent Adeiladu. Mae’r cynllun yn helpu pobl dalentog i arddangos eu profiad a’u harbenigedd, ac yn helpu busnesau i ddod o hyd i’r recriwtiaid medrus sydd eu hangen arnynt. Ewch i wefan CLC lle gallwch uwchlwytho’ch CV a’ch proffil personol i borth ar-lein i gyflogwyr ei weld.

Pa fathau o rolau sydd ar gael?

Mae gweithio yn y diwydiant adeiladu modern yn cynnig cyfleoedd i fod yn greadigol, yn gydweithredol ac i fwynhau potensial enfawr i arallgyfeirio a thyfu.

P’un a yw’n well gennych swydd â llaw lle rydych chi allan yn yr awyr agored, rôl yn y swyddfa sy’n dibynnu mwy ar gynllunio a threfnu, neu rywbeth sy’n cyfuno’r ddwy, mae yna rywbeth sy’n addas i’ch sgiliau a’ch dewisiadau.

Yn ogystal ag adeiladu tai, mae yna adeilad masnachol – sy’n cynnwys popeth o swyddfeydd i stadia pêl-droed – ac isadeiledd, sy’n cynnwys ffyrdd, pontydd, cyflenwad dŵr a draenio, cyflenwad trydan a mwy. Ac yna, wrth gwrs, mae logisteg darparu’r gwasanaethau hyn, yn ogystal â chyfleoedd mewn ymchwil a datblygu, adnoddau dynol a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae mwy na 320,000 o fenywod yn gweithio mewn swyddi adeiladu

Mae’n wir mai dynion yw’r mwyafrif o bobl sy’n gweithio mewn swyddi adeiladu, ond mae hynny’n newid yn gyflym. Yn y DU, mae 14 y cant o bobl yn y diwydiant yn fenywod – mae hynny dros 320,000 o fenywod. Maent yn gwneud ystod lawn o swyddi o weithio ar y safle i oruchwylwyr a rheolwyr prosiect i beirianwyr.

Mae gwefan Women Into Construction yn mynd i’r afael â llawer o’r chwedlau ynghylch adeiladu i ddynion yn unig.

Sut mae dod o hyd i’r rôl iawn i mi?

Mae gan bob rôl wahanol ofynion ac yn aml sawl llwybr i yrfa – p’un a ydych chi’n chwilio am swydd lefel mynediad, prentisiaeth neu swydd raddedig.

Os ydych chi eisiau darganfod pa swydd sy’n iawn i chi, mae gan wefan Go Construct archwiliwr gyrfa i’ch helpu chi i ddarganfod rolau sydd fwyaf addas i chi ar sail eich diddordebau, sgiliau a chymwysterau.

Yn dechrau eich gyrfa?

Beth bynnag yw’r rheswm dros eich chwiliad gwaith cyfredol, mae’r Cynllun Cadw Talent newydd ar wefan y Construction Leadership Council yn lle da i ddechrau. Fe welwch ragor o wybodaeth gefndirol am y diwydiant adeiladu a sefydliadau sector cysylltiedig a gallu chwilio am swyddi gwag, newyddion a digwyddiadau ar y wefan.

Mae gwefan Youth Employment UK i bobl ifanc sy’n ystyried gyrfa ym maes adeiladu. Edrychwch ar wybodaeth am y mathau amrywiol o swyddi sydd ar gael wrth ddechrau eich gyrfa ym maes adeiladu.

Mae gwefan Plotr yn lle gwych arall i ddarganfod mwy am weithio ym maes adeiladu yn enwedig os ydych chi’n ystyried gyrfa newydd.

Cyfleoedd prentisiaeth ym maes adeiladu

Mae prentisiaethau yn rhoi cyfle i chi gyfuno hyfforddiant mewn swydd ag astudio. Fel prentis byddwch yn gyflogai sy’n ennill cyflog. Gan weithio ochr yn ochr â chydweithwyr profiadol byddwch yn ennill sgiliau swydd-benodol yn eich dewis swydd adeiladu.

Gallwch ddod o hyd i rywfaint o wybodaeth ddefnyddiol am gyfleoedd gyrfa ym maes adeiladu yng Nghymru ar y gwefannau canlynol.

Mae gan wefan Prentisiaethau Cymru  lawer o wybodaeth am hyfforddi a gweithio yn y diwydiant adeiladu. Cliciwch ar y botwm ‘chwilio a chymhwyso’ i ddod o hyd i fanylion am wahanol brentisiaethau adeiladu.

Mae gan wefan Gyrfaoedd Cymru hefyd restr lawn o’r cyflogwyr peirianneg ac adeiladu mwyaf sy’n cynnig prentisiaethau.

Edrychwch ar wefan Careers in Construction  i ddarganfod cyfleoedd gyrfa a chwilio a gwneud cais am swyddi.

Rydym hefyd wedi rhestru cyfres o recriwtwyr a’r swyddi gwag diweddaraf – cymerwch gip olwg.

Peidiwch ag anghofio edrych ar y swyddi adeiladu a restrir ar wefan Dod o hyd i Swydd – bwrdd swyddi swyddogol y llywodraeth