Skip to content

Ar LinkedIn? Dylech fod!

Mae LinkedIn yn safle rhwydweithio cymdeithasol sy’n caniatáu i geiswyr gwaith arddangos eu potensial i ystod eang o sefydliadau a busnesau, gan eu helpu i ddenu’r dalent benodol sydd ei hangen arnynt.

Dyma ychydig o gyngor gan anogwr gwaith y Ganolfan Byd Gwaith:

Mae dros 6.5 miliwn o swyddi ledled y byd yn cael eu hysbysebu ar LinkedIn ac i lawer o gwmnïau dyma’r teclyn cyntaf maent yn ei ddefnyddio ar gyfer fetio ymgeiswyr am swyddi.

Os oes gennych broffil LinkedIn yn barod neu’n ystyried creu un, efallai eich bod yn pendroni beth i’w gynnwys. Mewn ateb i hyn, byddaf yn dweud: unrhyw beth y byddai cyflogwr yn y dyfodol eisiau gwybod amdanoch!

Pan fyddwch yn creu cyfrif, dechreuwch trwy ddefnyddio gwybodaeth o’ch CV i grynhoi eich rolau a’ch cyfrifoldebau swydd flaenorol. Cofiwch siarad am y gwerth a ychwanegwyd gennych yn hytrach na dim ond rhestru’r hyn a wnaethoch. Er enghraifft, mae ‘ateb pob galwad sy’n dod i mewn yn amserol, datrys ymholiadau a phan fo angen yn cynyddu problemau i reolwyr’ yn rhoi mwy o ymdeimlad o’r hyn sy’n rhan o’r dasg na dim ond dweud ‘atebais y ffôn’.

Wrth ysgrifennu’ch proffil, cofiwch beidio â’i gulhau gormod fel eu bod dim ond yn berthnasol neu’n apelio at un sector yn hytrach nag at ystod gyfan o gwmnïau a allai fod â diddordeb mewn eich recriwtio. Canolbwyntiwch ar siarad am yr hyn sy’n eich ysgogi, yr hyn sydd gennych i’w gynnig a’ch dyheadau.

Os ydych wedi gwneud unrhyw waith gwirfoddol neu elusennol, dylech ei gynnwys; Mae 65% o gyflogwyr wedi nodi y byddent yn ffurfio asesiad cadarnhaol o rywun yn seiliedig ar hyn.

Byddwch yn ofalus iawn i wirio sillafu a gramadeg ar eich proffil. Mae’n annhebygol y bydd darpar gyflogwyr yn edrych yn ffafriol ar unrhyw un y mae ei broffil personol yn llawn gamsillafu. Mewn gwirionedd, efallai y byddant yn eich gwrthod yn llwyr.

Dylech gynnwys lun pen ac ysgwyddau smart (nid hunlun!). Mae llawer o gyflogwyr yn anwybyddu rhywun sydd â phroffil anghyflawn, ac mae hyn yn cynnwys y llun. Mae cael llun hefyd yn sicrhau eich bod yn gallu adnabod cyn-gyflogwyr neu gydweithwyr. Gall hefyd eich helpu i adeiladu “brand” personol. Gall fod yn syniad da defnyddio’r un llun ar draws yr holl wefannau cyfryngau cymdeithasol rydych chi arnyn nhw.

Mae angen i broffil LinkedIn llwyddiannus gael ei weld, fel arall dim ond tudalen we braf ydyw! Ar ôl i chi sefydlu’ch proffil, y peth cyntaf i’w wneud yw ymgysylltu. Dim ond proffiliau pobl yn eich rhwydwaith y gallwch eu gweld. Felly defnyddiwch y blwch chwilio i chwilio am gwmnïau blaenorol rydych wedi gweithio iddynt, dewch o hyd i’r bobl rydych chi’n eu hadnabod, a gwasgwch ‘connect’.

Pan fydd gennych rai cysylltiadau yn eu lle, edrychwch ar eu proffiliau, edrychwch ar y sgiliau maent wedi’u rhestru – os ydych yn cytuno â’r hyn maen nhw’n ei ddweud, pwyswch ‘endorse’ (mor syml â botwm ‘hoffi’ Facebook). Dylent ddod yn ôl a hefyd cymeradwyo’ch sgiliau.

Byddwch yn gallu gweld cysylltiadau pob person rydych yn gwneud cysylltiad â nhw. Defnyddiwch y rhain i ddod o hyd i bobl eraill rydych yn eu hadnabod a chysylltu â nhw. Cyn i chi ei wybod, bydd gennych rwydwaith gwych o gysylltiadau busnes ac efallai y byddwch gam yn nes at gael swydd newydd.

Cynnwys cysylltiedig