Skip to content

Gofynnwyd i chi wneud cyflwyniad? Peidiwch â mynd i banic

Mae sefydliadau’n gofyn i ymgeiswyr wneud cyflwyniadau’n amlach fel rhan o’r cyfweliad yn ystod y proses cyflogi. Bydd pwnc y cyflwyniad, ei arddull, hyd, a chynulleidfa yn amrywio o sefyllfa i sefyllfa ond y mae yna rhai rheolau cyffredinol y dylech eu dilyn:

Rheolau cyffredinol:

  • Cadwch at y canllawiau sydd wedi eu rhoi i chi, o ran cynnwys ac amseru
  • Defnyddiwch y dull cyflwyno mwyaf proffesiynol y gallwch
  • Gwnewch yn siŵr bod y cynnwys yn briodol
  • Cadwch sleidiau/tudalennau yn gryno, yn bwrpasol, ac yn hawdd eu deall
  • Ymarferwch y cyflwyniad cyn ei roi
  • Ceisiwch gynnwys y gynulleidfa

Canllawiau:

Darganfyddwch o flaen llaw pa ddulliau cyflwyno fyddwch yn cael eu defnyddio er enghraifft PowerPoint (taflunio/sgriniau cyfrifiadur?), uwchdaflunydd (OHP), siart troi, bwrdd gwyn ac yn y blaen.

Pwy fydd yn bresennol (teitlau, enwau, pwysigrwydd yn y proses penderfynu):

Os oes gennych unrhyw amheuaeth o flaen llaw ynghylch beth fydd y disgwyl ohonoch, gwnewch yn siŵr i ofyn! Os yw eich cyfweliad wedi ei drefnu drwy drydydd parti (er enghraifft asiantaeth recriwtio), gofynnwch iddynt i gael rhagor o wybodaeth i chi.

Dull cyflwyno:

Bydd yn rhaid i chi ddefnyddio pa bynnag ddulliau sydd ar gael i chi, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r dull (peidiwch â cheisio cyflwyniad PowerPoint mewn cyfweliad terfynol os nad ydych wedi gwneud un o’r blaen). Paratowch o flaen llaw, a chymerwch gopi wrth gefn (copïau papur neu gof bach ac yn y blaen). Ewch â digon o gopïau o’ch cyflwyniad ar bapur mewn ffeiliau sydd wedi’u rhwymo’n daclus i ddosbarthu i’ch holl gynulleidfa fel eu bod yn gallu ystyried eich cynnwys a’ch holl waith called. Bydd hyn yn helpu i’ch cadw ar flaen meddwl y cyfwelwyr pan fyddant yn gwneud eu dewis terfynnol.

Cadwch bethau’n fyr:

Paratowch eich cyflwyniad i bara’r union amser gofynnol. Dylai fod gan bob sleid/tudalen dim ond ychydig o bwyntiau a dylai pob eitem fod yn gryno ac yn  bwrpasol.

Cewch rywun i’w wirio:

Ni ddylai fod unrhyw gamsillafiadau. Ymarferwch y cyflwyniad o flaen rhywun neu o leiaf o flaen y drych (gwell byth camera fideo os oes un gennych!).

Cyflwyniad personol:

Yn gyntaf, cofiwch y bydd yr holl sylw arnoch chi, felly mae’n bwysig eich bod yn edrych eich gorau. Defnyddiwch gardiau awgrym yn hytrach na darllen o sgript a chofiwch fod rhaid i chi edrych y gynulleidfa yn eu llygaid! Ceisiwch gynnwys y gynulleidfa lle bo’n briodol drwy ofyn cwestiynau iddynt, a cheisio ysgafnhau’r awyrgylch heb wneud jôcs. Yn bwysicaf oll, byddwch chi’ch hunan, ac er ei fod yn anodd, ceisiwch ymlacio . . . cofiwch mai ond un rhan o’r proses cyfweld yw hi.

Cynnwys cysylltiedig