Skip to content

Dod o hyd i’r ffordd yn ôl i’r gwaith

Os oeddech eisoes wedi bod yn edrych am waith am beth amser cyn yr achos coronafeirws, efallai’ch bod yn ei chael yn fwy anodd i ysgogi’ch hunan a deall faint mae’r farchnad lafur wedi newid.

Mae’r teimladau hyn yn hollol naturiol, ac ni fyddwch yr unig un i deimlo felly. Y newyddion da yw bod llawer o fusnesau’n edrych am bobl i ymuno â nhw o hyd.

Awgrymiadau i ddelio ag unrhyw deimladau o bryder neu rwystredigaeth, ac i’ch helpu i gael y swydd newydd honno.

Dysgwch sgiliau newydd

Mae cofrestru am gwrs am ddim yn ffordd i hybu’ch gwybodaeth ac eich hyder. Mae gan y wefan The Skills Toolkit gyrsiau digidol a rhifedd safon uchel am ddim gan ystod eang o gyflenwyr fel Google Digital Garage, Lloyds Bank a’r Brifysgol Agored. Gallwch hefyd gael cyngor wedi ei deilwra ar gyfleoedd dysgu gan sefydliadau’r Llywodraeth sy’n darparu cyfarwyddyd am ddim. Mae ganddynt hefyd gronfa ddata o’r cyrsiau sydd ar gael. Ewch draw i edrych drwy gwefan Gyrfa Cymru  (Cymru),  gwefan My World of Work (yr Alban)neu gwefan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol (Lloegr).

Mae gan gwefan Ymddiriedolaeth y Tywysoglawer o adnoddau a chyngor defnyddiol i bobl ifanc i uwchsgilio ac i ddatblygu hyder wrth reoli’ch lles.

Mae LinkedIn a Microsoft yn cynnig dysgu ar-lein am ddim ar gyfer ystod o swyddi y mae galw amdanynt – gan gynnwys rhaglenwyr, cymorth TG, dylunio a chynrychiolwyr cwsmeriaid. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan LinkedIn.

Mae gan y wefan Google Digital Garage lawer o gyrsiau i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau gyrfa, gan gynnwys ysgrifennu CV, rheoli prosiectau a lles.

Canolbwyntiwch ar eich iechyd meddwl a chorfforol

Mae’n amser anodd i bawb ar hyn o bryd, felly mae’n bwysicach fyth gofalu am eich iechyd meddwl. Gallwch ddod o hyd i lawer iawn o gyngor a chefnogaeth sydd ar gael ar-lein a thros y ffôn.

Rhai lleoedd da i ddechrau yw:

Gall chwilio am waith fod yn swydd amser llawn a gall syllu ar sgrin am oriau di-ddiwedd gymryd eich egni a’ch hwyliau. Felly mae’n bwysig ystyried eich iechyd corfforol hefyd. Dechreuwch ar y wefan NHS Better Health.

Gall myfyrio helpu, ac nid oes rhaid cymryd amser maith i’w wneud! Dysgwch rhai technegau ymwybyddiaeth fyfyriol sydyn ar wefan Psychology Today.

Llenwch y bwlch CV

Meddyliwch am eich CV fel rhestr o’r pethau rydych wedi eu cyflawni yn hytrach na hanes gwaith, a gallwch barhau i adeiladu ar hynny hyd yn oed yn ystod cyfnodau o ddiweithdra. Os ydych yn ymgynghorydd marchnata, beth am wirfoddoli i wneud gwaith pro bono i elusennau. Os ydych yn bensaer neu’n ddylunydd, defnyddiwch yr amser hwn i ddatblygu’ch portffolio dylunio.

Enillwch brofiad drwy wirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn rhoi cyfle i chi wneud pethau nad ydych wedi’u gwneud o’r blaen, neu’n ddiweddar. Mae hefyd yn ffordd wych o ennill profiad os ydych wedi bod allan o waith am gyfnod neu’n gadael addysg, gan roi hwb i’ch siawns o ennill gwaith â thâl. Mae’n dangos i gyflogwyr eich bod yn llawn cymhelliant, yn alluog ac yn gallu datblygu’ch hun tra’ch bod yn ddi-waith. Gallwch wirfoddoli nawr – ewch i wefan NCVO i ddarganfod sut i helpu yn eich ardal leol.

Peidiwch â theimlo fel bod rhaid i chi guddio

Gall diweithdra ddigwydd am nifer o resymau. Pan fyddwch yn siarad â chyflogwyr, peidiwch â bod ofn esbonio pam nad ydych wedi bod mewn gwaith am gyfnod a sicrhewch eich bod yn tynnu sylw at yr holl bethau rydych wedi eu dysgu yn ystod eich cyfnod o ddiweithdra.

Yn olaf, cofiwch fod gennych gymaint i’w gynnig!  

Nid yw cael peth amser allan o waith mor anarferol. Dangoswch i gyflogwyr eich bod yn frwdfrydig, llawn egni ac angerdd. Gwnewch eich ymchwil a dangos bod gennych ddiddordeb yn eu diwydiant. Bydd y pethau hyn i gyd yn gwneud iddynt deimlo’n gadarnhaol amdanoch chi hefyd.

Cynnwys cysylltiedig