Skip to content

Cyngor i geiswyr gwaith


Adnoddau a chyngor defnyddiol os cawsoch eich diswyddo neu os ydych mewn perygl o gael eich diswyddo.
Man writing on notepad at desk
P’un a ydych yn chwilio am swydd newydd, i newid eich gyrfa neu’n manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd yn ystod...
Disabled man working at a computer
Mae Mark Esho, CEO Easy Internet Services yn rhannu ei awgrymiadau gorau i ddiogelu’r swydd dros wifi…. Mae gan Mark,...
Woman in cafe looking at tablet
Is-deitlau Cymraeg ar gael drwy ddewis yr opsiwn is-deitlau ar YouTube. Ydych erioed wedi chwenychu mentro dechrau’ch cwmni’ch hun? Gallech...
Cymorth ychwanegol gan gyflenwyr DWP Mae cymorth ychwanegol ar gael gan gyflenwyr DWP i helpu pobl i gael ac i...
Man interviewing a woman
Gall fod o flaen eraill mewn cyfweliad, am y tro cyntaf mewn sawl blynedd, fod un o’r profiadau mwyaf anodd...
Mae’r dudalen hon yn rhestru rhai o’r ymgyrchoedd recriwtio cenedlaethol y mae DWP yn ymwybodol ohonynt. Ar hyn o bryd,...
Man tying up his shoelaces getting ready for work
Mae Steve McCall o’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cynnig awgrymiadau ar sut i fod yn barod am waith,...
Woman looking thoughfully into the distance
Os ydych wedi cael eich rhoi ar seibiant dros dro (ffyrlo) oherwydd coronafeirws, efallai eich bod yn meddwl beth mae...
Disabled man in a meeting with a female
Mae anogwr gwaith o’r Ganolfan Byd Gwaith yn rhoi ei brif awgrymiadau ar gyfer cyfweliadau. Gall cyfweliad swydd fod yn...
Writing with a pen and paper
Wrth wneud cais am swydd, mae angen CV a llythyr eglurhaol ar bob cais am swydd. Mae anogwr gwaith o’r...
Man writing a CV
Mae anfon yr un hen CV dro ar ôl tro yn ffordd sicr o beidio â chael swydd. Mae teilwra’ch...
Graphic image of a CV
Mae yna lawer o resymau pam y gallai rhywun gymryd seibiant rhag gweithio. Beth bynnag yw’r rheswm, gall fod yn...
Laptop with calender open with 'Job Interview' marked
Felly gweithiodd eich CV ac rydych drwodd i’r cam cyfweld. Mae gan anogwr gwaith o Ganolfan Byd Gwaith rai awgrymiadau...
Male in his home office on the phone
Gall fod yn heriol penderfynu faint o hanes gyrfa i’w gynnwys ar eich CV. Ar un llaw, rydych yn awyddus...
Man using his laptop working on his CV
Cael eich CV yn gywir yw’r rhan bwysicaf o wneud cais am swydd. Ond ni fyddwch yn llwyddo i wneud...
Woman biting her nails looking worried
Mae sefydliadau’n gofyn i ymgeiswyr wneud cyflwyniadau’n amlach fel rhan o’r cyfweliad yn ystod y proses cyflogi. Bydd pwnc y...
Man looking expectingly at his phone
Felly, rydych wedi chwysu trwy’r cyfweliad, wedi delio â’r cwestiynau anodd hynny yn llwyddiannus, wedi osgoi peryglon cyffredin fel cwyno...
Cartoon graphic of an interview
Weithiau, cewch gwestiwn cyfweliad anodd. Yn aml, mae hyn oherwydd bod cyfwelydd am eich dal chi allan. Cwestiwn fel, “Pe...
Disabled male talking to a female collague
Beth mae cyflogwyr wir yn ei olygu pan maent yn chwilio am unigolyn penderfynol, cadarnhaol, hyderus? Mae Indeed yn egluro...
Image of different social media apps on a smartphone
Rydym i gyd wedi ei wneud: mynd i Twitter a bwrw llid, gan wybod bydd yr ychydig gannoedd o ffrindiau...
Young man outside picking up litter
Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o helpu eraill, gweithio ar brosiectau gwerth chweil a chwrdd â phobl newydd. Mae hefyd...
Cartoon graphic with a grid of 12 people
Mae gan Joanne Pickering, Cymrawd Siartredig y CIPD (Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu) brofiad o recriwtio mewn ystod o sectorau....
Young man with his hand over his face looking frustrated
Mae lawer o wahanol fathau o ffurflenni cais am swydd ond yn aml bydd cyflogwyr yn defnyddio ffurflen ‘yn seiliedig...
Female candidate being interviewed
Mae anogwr gwaith o’r Ganolfan Byd Gwaith yn rhannu eu hawgrymiadau gorau am y cyfweliad delfrydol pwysig:  Felly, rydych wedi...
laptop
Sut ydych chi’n dangos i gyflogwr bod eich sgiliau, addysg a phrofiad yn berthnasol i’r swydd dan sylw Mae gan...
Two people talking
Gall gweithio yn eich 50au a 60au cynnar, ac os dymunwch, ar ôl oedran Pensiwn y Wladwriaeth helpu i gynnal...
Cogs with 'Skills' and 'Training' written on it
Fel ceisiwr gwaith, un o’r heriau mawr yw sicrhau bod gennych y sgiliau sylfaenol sydd eisiau i feithrin gyrfa lwyddiannus....
Man with hands together
Os ydych yn ystyried newid yn eich gyrfa neu os ydych am ddeall eich arian, mae’r MOT canol oes ar...
Building blocks with man walking on it
Os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol, efallai bydd eisiau cymorth ychwanegol arnoch wrth ddod o hyd...
Piece of paper with 'Job Search' written on it
Er bod eich chwiliadau ar-lein am swydd yn lle gwych i ddechrau, peidiwch â chyfyngu’ch hun wrth chwilio am eich...
Graphic with the word 'Skills'
Pan fyddwch yn ysgrifennu eich CV, gall fod yn anodd weithiau poblogi’r adran honno i lawr-ger-y-gwaelod a farciwyd ‘sgiliau’: siawns...
Man working on his laptop
Ydych wedi bod i ffwrdd o’r gwaith am ychydig neu ar absenoldeb ffyrlo? Mae’n gyfle da i fesur a phwyso,...