Skip to content

Gyrfaoedd mewn Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Os ydych yn dosturiol, yn cael synnwyr o hwyl ac yn mwynhau gweithio gyda phobl, yna gallai gyrfa mewn gofal cymdeithasol fod yn addas i chi.

Mae gofal cymdeithasol yn ddiddorol ac yn amrywiol. Gallech gael cyfle i wneud nifer o swyddi gwahanol yn eich gyrfa. Nid oes angen cymhwyster gofal cymdeithasol arnoch o reidrwydd ond efallai y bydd cyfle i chi ennill cymhwyster mewn gwaith.

Mae yna lawer o fathau o rolau o fewn ystod o wasanaethau, fel cartrefi gofal, gofal yn y cartref a gwasanaethau cymorth tai. Mae’r rhan fwyaf o rolau’n cynnwys cefnogi oedolion ond gallwch gefnogi pobl iau hefyd.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, bu cynnydd mawr yn y galw i bobl weithio mewn gofal yng Nghymru. Mae dros 1,900 o swyddi gofal yng Nghymru yn cael eu hysbysebu ar wefan Dod o Hyd i Swydd. *

Ni fu erioed amser gwell i feddwl a allai gyrfa mewn gofal fod ar eich cyfer chi.

* Ffigur yn gywir ar adeg ysgrifennu’r adroddiad, Mawrth 2021

“Mae gofalu yn waith mor werth chweil heb ddim dau ddiwrnod yr un peth”

Yn flaenorol, roedd Rista wedi gweithio yn y sector gwestai a lletygarwch. Fodd bynnag, oherwydd cyflwr iechyd, nid oedd wedi gweithio am bron i 10 mlynedd.

Mae iechyd Rista yn effeithio ar y math o waith y gall ei wneud, felly roedd angen swydd arni a allai gynnig oriau hyblyg. Byddai hyn yn caniatáu iddi reoli ei chyflwr meddygol a dal i fod yn effeithiol mewn swydd.

Pan gyfarfu â’i ymgynghorydd cyflogaeth Cymunedau am Waith, fe wnaethant archwilio gwahanol fathau o waith. Gyda’i gilydd, fe wnaethant ystyried y sgiliau a enillodd o’i swyddi blaenorol ac archwilio sut y gallai ddefnyddio’r rhain mewn galwedigaethau eraill. Roedd hi eisiau swydd a oedd yn werth chweil a lle byddai’n teimlo’n aelod gwerthfawr o’r tîm. Roedd yn ymddangos bod gofalu yn ffit da.

“Rydw i wir yn caru fy swydd fel cynorthwyydd gofal, mae dod i adnabod y bobl rydw i’n gweithio gyda nhw yn wych. Mae’n swydd mor werth chweil heb ddim dau ddiwrnod yr un peth. Rwy’n teimlo’n rhan fawr o dîm ac yn cael cefnogaeth fawr gan fy nghyflogwr.”

Edrychwch ar wefan Gofalwn Cymru i wylio mwy o straeon fideo personol ysbrydoledig o sut beth yw gweithio yn y sector gofal a pha mor werth chweil yw gofalu am eraill. Mae eu gwefan hefyd yn rhoi mewnwelediad defnyddiol i’r nifer o swyddi amrywiol sydd ar gael ym maes gofal cymdeithasol oedolion.

Awgrymiadau Da ar gyfer cychwyn gyrfa mewn Gofal Cymdeithasol

Mae Michael, Anogwr Gwaith y Ganolfan Gwaith yn rhannu ei awgrymiadau gorau ar gyfer cychwyn gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

  • I lawer o gyflogwyr mae agwedd a gallu unigolyn i fod yn empathetig yn ffactorau pwysig, ac yn aml mae cyfleoedd i fynd i mewn i leoliadau gofal heb brofiad uniongyrchol yn y sector.
  • Oes gennych blant neu a ydych wedi gofalu am berthynas? Wrth ysgrifennu ceisiadau, ystyriwch eich profiad bywyd. Gall enghreifftiau gofal anffurfiol ar eich CV helpu i ddangos eich addasrwydd ar gyfer rolau yn y diwydiant.
  • Ar gyfer llawer o swyddi, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol arnoch. Fodd bynnag, mae yna rai opsiynau gwych ar gyfer dysgu ar-lein am ddim a allai roi mantais i’ch ceisiadau. Mae hyn yn cynnwys cymhwyster lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion sydd ar gael am ddim trwy wefan y Brifysgol Agored.
  • Darganfyddwch mwy am y mathau o ddyletswyddau y mae gofalwyr yn eu cyflawni yn eu gwaith o ddydd i ddydd a chael syniad ar eich addasrwydd ar gyfer gyrfa mewn gofal yn www.aquestionofcare.org.uk. Gallai’r cwestiynau a’r sefyllfaoedd a ddisgrifir eich helpu i baratoi ar gyfer cyfweliad hefyd, gan roi cipolwg i chi ar flaenoriaethau sefydliadau sy’n gweithredu yn y sector.

Dolenni defnyddiol a chefnogaeth leol

Mae gwefan Gyrfaoedd Cymru yn lle defnyddiol i ddechrau os ydych am gael gwell syniad o’r mathau o waith sydd ar gael ym maes gofal cymdeithasol.

Am swyddi sydd ar gael yng Nghymru ar hyn o bryd chwiliwch wefan Care Home UK am swyddi gwag mewn cartrefi gofal, cartrefi nyrsio a gofal preswyl.

Darganfyddwch mwy am y mathau o rolau sydd ar gael, y swyddi diweddaraf yn genedlaethol a gweithio’n ddiogel ym maes gofal cymdeithasol mewn man arall ar safle HelpSwyddi.