Skip to content

Cymorth ychwanegol gan gyflenwyr DWP

Mae cymorth ychwanegol ar gael gan Gyflenwyr DWP i helpu pobl i gael ac i gadw swydd. Efallai bydd anogwr gwaith o’r Ganolfan Byd Gwaith yn argymell y cymorth hwn i chi.

 • Os oes gennych anabledd sy’n effeithio ar eich gallu i ddod o hyd i swydd neu eich bod yn wynebu rhwystrau eraill i gael swydd, yna efallai bydd y wefan Rhaglen Gwaith ac Iechyd yn gallu cynnig cymorth personnol
 • Ac os oes gennych anabledd ac yn wynebu cyfuniad o heriau wrth ddod o hyd i swydd sy’n deillio o’ch iechyd, yn bersonol, neu’n gysylltiedig â gwaith, mae cymorth dwys ar gael ar wefan gov.uk

Cymorth gan y Rhaglen Gwaith ac Iechyd

Os oes gennych anabledd sy’n effeithio ar eich gallu i ddod o hyd i swydd neu eich bod yn wynebu rhwystrau eraill i gael swydd, yna efallai bydd y Rhaglen Gwaith ac Iechyd yn gallu cynnig cymorth penodol. Gallai hyn fod y peth iawn i chi os ydych yn:

 • Ofalwr neu’n gyn-ofalwr
 • Ddi-gartref
 • Gyn-aelod o’r lluoedd arfod neu’n gyn-filwr wrth gefn yn y lluoedd arfog
 • Bartner aelod presennol neu gyn-aelod o’r lluoedd arfog
 • Berson sy’n gadael gofal
 • Berson ifanc mewn gang
 • Ffoadur
 • Ddioddefydd trais domestig
 • Ddibynnol (neu wedi bod yn ddibynnol) ar gyffuriau neu alcohol ac mae’n eich rhwystro rhag cael gwaith
 • Gyn-droseddwr ac rydych wedi cwblhau defryd o garchar neu yn y gymuned
 • Droseddwr sy’n bwrw dedfryd cymunedol

Os ydych yn gymwys, rhoddir gweithiwr allweddol i chi er mwyn iddynt roi cymorth penodol i chi yn seiliedig ar eich anghenion. Gallant adnabod anghenion sgiliau a chyflogaeth, eich helpu i baratoi ar gyfer gweithio, ac helpu wrth ddod o hyd i gyfleoedd addas pan fyddwch yn barod. Byddant hefyd yn parhau i’ch cefnogi am gyfnod cychwynnol pan ddechreuwch swydd.

Cymorth Dwys

Gall pobl anabl sy’n wynebu cyfuniad o o heriau wrth ddod o hyd i swydd sy’n deillio o’ch iechyd, yn bersonol, neu’n gysylltiedig â gwaith, gael mynediad at help ychwanegol trwy gynllun Cymorth Dwys Penodol i Gyflogaeth.

Gallai hyn fod yn addas i chi os:

 • oes gennych anabledd a bod angen help penodol arnoch i ddod dros yr aml heriau sy’n eich wynebu cyn gallwch symud i mewn i’r gwaith
 • ydych yn teimlo eich bod yn flwyddyn neu fwy i ffwrdd o symud i mewn i’r gwaith, heb gymorth ychwanegol.

Os ydych yn gymwys, byddwch yn cael gweithiwr allwedol a chewch gynnig mentora i helpu i adeiladu’ch annibyniaeth, hyder, a chymhelliant, yn ogystal a helpu i roi hwb i helpu codi golygon eich gyrfa. Byddwch yn  cael hyd at 6 mis o gymorth yn y gwaith os ydych yn symud i’r gwaith.

Os ydych am wneud cais am help neu eisau darganfod mwy, yna cysylltwch â’ch Canolfan Gwaith leol.


Cynnwys cysylltiedig