Skip to content

Cymorth ariannol: gweithio gyda chyflwr iechyd

Os oes gennych anabledd, neu gyflwr iechyd meddwl neu gorfforol, gallai cymorth ariannol fod ar gael trwy Fynediad at Waith.

Beth yw Mynediad at Waith?

Os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol, yna efallai y byddwch angen help ychwanegol i ddechrau swydd newydd, neu i aros yn y gwaith.

Mae gan gyflogwyr gyfrifoldeb cyfreithiol i’ch cefnogi yn y gwaith, trwy ystyried addasiadau rhesymol i’r swydd, y broses recriwtio neu drwy ddarparu offer ychwanegol. Os ydych angen cymorth ychwanegol, dylech bob amser ddechrau trwy siarad â’ch cyflogwr i weld sut y gallant eich helpu. Yn ogystal â chefnogaeth gan eich cyflogwr, efallai y gallwch hefyd gael help gan Fynediad at Waith.

Cynllun llywodraeth yw Mynediad at Waith a all dalu am gymorth ychwanegol i’ch helpu i ddechrau gweithio neu i aros mewn gwaith. Bydd y gefnogaeth a gynigir i chi yn seiliedig ar eich anghenion, a gallai gynnwys grant i helpu i dalu costau cymorth ymarferol yn y gweithle. Efallai y bydd yn gallu talu am gymorth ychwanegol ar ben unrhyw addasiadau rhesymol rydych wedi cytuno â’ch cyflogwr.

Mae ar gael os oes gennych gyflwr iechyd (naill ai’n feddyliol neu’n gorfforol), neu anabledd sy’n effeithio arnoch yn y gwaith. Nid oes angen ad-dalu grant Mynediad at Waith a gallai dalu am ystod o gymorth gwahanol y gallech fod ei angen, gan gynnwys:

  • Gweithwyr cefnogol i’ch helpu
  • Offer arbenigol i wneud gwaith yn haws
  • Help gyda’r gost o deithio yn ôl ag ymlaen i’r gwaith
  • Cefnogaeth iechyd meddwl

Os yw’ch cyflwr iechyd yn gofyn i chi weithio o gartref weithiau, gallai Mynediad at Waith hefyd helpu gyda’r addasiadau sydd eu hangen gartref i’ch helpu i aros yn y gwaith.

A allaf wneud cais?

I fod yn gymwys i gael Mynediad at Waith rhaid i chi:

  • Fod ag anabledd neu gyflwr iechyd (corfforol neu feddyliol) sy’n ei gwneud hi’n anodd i chi wneud rhannau o’ch swydd, neu i gyrraedd a dychwelyd o’r gwaith
  • Bod yn 16 oed neu drosodd
  • Byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban

Gallwch wirio’ch cymhwysedd i gael Mynediad at Waith ar wefan gov.uk.

Mae angen i chi hefyd gael swydd â thâl, neu fod ar fin cychwyn neu ddychwelyd i un. Gallai swydd â thâl gynnwys:

  • Hunangyflogaeth
  • Prentisiaeth
  • Interniaeth

Gallai Mynediad at Waith hefyd dalu i chi gymryd rhan mewn profiad gwaith neu dreial gwaith.

Dylech siarad â’ch cyflogwr am sut y gallai Mynediad at Waith eich helpu chi. Ond os yw’n well gennych, gall cynghorydd Mynediad at Waith weithio’n uniongyrchol gyda’ch cyflogwr i awgrymu newidiadau ymarferol a allai eich cefnogi yn y gweithle.

Gallwch wirio’r meini prawf cymhwysedd llawn, a gwneud cais am Fynediad at Waith trwy ymweld â gov.uk.

Gallwch hefyd gyrchu taflen ffeithiau hawdd ei darllen Mynediad at Waith neu ymweld â sianel iaith arwyddion YouTube DWP ar gyfer fideos Iaith Arwyddion Prydain (BSL) am Fynediad at Waith.

Pa gymorth arall sydd ar gael?

Yn ogystal â Mynediad at Waith, mae yna ystod o gymorth arall os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd. Darganfyddwch fwy am yr help y gallech chi ei gael i ddod o hyd i waith ac aros ynddo.

Hyderus o Ran Anabledd

Pan fyddwch yn chwilio am waith, os ydych yn gweld swydd y mae gennych ddiddordeb ynddi, byddwch eisiau gwybod popeth am gwmni cyn i chi wneud cais. Mae darganfod a ydynt yn Hyderus o Ran Anabledd yn ddechrau gwych.

Pan fyddwch chi’n edrych ar gyflogwyr neu’n chwilio gwefan Dod o Hyd i Swydd, edrychwch am y bathodyn Hyderus o Ran Anabledd. Mae’n dangos eu bod wedi ymrwymo i greu gweithle cynhwysol.

Gallwch ddarganfod mwy am Hyderus o Ran Anabledd a pha sefydliadau sy’n aelodau o’r cynllun ar wefan gov.uk.

Cynnwys cysylltiedig