Skip to content

Awgrymiadau gorau am gyfweliad

Felly, rydych wedi gwneud argraff dda ar y cyflogwr gyda CV ardderchog, neu ffurflen gais ffantastig – gwych! Rhowch glod haeddiannol i chi eich hun!

Nawr, gad i ni siarad am y cyfweliad:

Beth fyddwch yn ei wisgo? Allwch ddefnyddio eich nodiadau? Mae’r rhain i gyd yn bethau dylech eu hystyried ymlaen llaw waeth a ydych yn mynychu’n bersonol neu ar-lein.  

Mae anogwr gwaith o’r Ganolfan Byd Gwaith yn rhannu eu hawgrymiadau gorau am y cyfweliad delfrydol pwysig:

Cynlluniwch eich taith

Dylai cyfweliadau cymryd lle dros y ffôn neu ar-lein ble bynnag y mae’n bosibl (erdychwch ar yr awgrymiadau yma ar wefan y Guardian), ond mewn rhai amgylchiadau eithriadol efallai y bydd angen i chi deithio. Wrth gynllunio eich taith, caniatewch amser ychwanegol am unrhyw oedi annisgwyl. Mae hefyd yn syniad da i gael rhif cyswllt y person sy’n cynnal y cyfweliad, rhag ofn y bydd angen i chi gysylltu â nhw.

Dillad

Meddyliwch smart, glân a phroffesiynol, sy’n golygu dim jîns, dim gwisgoedd ymarfer corff a dim esgidiau ymarfer corff. Mae hefyd yn fuddiol i gadw gemwaith a phersawr i isafswm. Rydych am gael eich cofio am y rhesymau cywir.

Ffurflenni

Mae’n syniad da i gymryd CV sbâr a ffurflen cais gyda chi bob tro. Gan efallai bydd y person sy’n cyfweld â chi yn cyfeirio at eich CV neu ffurflen gais a gofyn i chi am ragor o wybodaeth – byddant yn disgwyl i chi gael copi wrth law. Mae hyn yn dangos eich bod wedi paratoi ac wedi rhoi llawer o ystyriaeth ac ymdrech i mewn i’r cyfweliad.

Cofiwch fynd ag unrhyw ddogfennau eraill y mae’r cyflogwr wedi gofyn i ddod gyda chi, fel pasbort neu Rif Yswiriant Gwladol.

Nodiadau, nodiadau godidog!

Gwnewch nhw, adolygwch nhw a defnyddiwch nhw. Unwaith y cewch wahoddiad i gyfweliad, dylech dreulio peth amser yn ymchwilio i’r cwmni. Mae mynd i gyfweliad gyda gwybodaeth dda o’r cwmni yn rhoi hyder i chi, ac yn dweud wrth y cyflogwr eich bod o ddifri ac yn angerddol am gael gyrfa gyda nhw. Bydd yn eich helpu i wneud eich atebion cyfweliad yn fwy perthnasol i’r cyflogwr a dylai rhoi rhywbeth addas i chi ofyn iddynt ar y diwedd. Rhowch sylw penodol i hanes y cwmni, beth maent yn ei gwneud, unrhyw gyflawniadau penodol maent yn falch ohonynt, unrhyw newyddion neu ymgyrchoedd cyfredol, a phwy yw eu cystadleuwyr (os yw’n berthnasol). Mae’n orau i wneud rhestr fer â bwledi y gallwch gymryd cip olwg arnynt os oes angen help arnoch yn hytrach na thudalennau llawn sgriblan!

Wrth i ni drafod cwestiynau cyfweliad, pam na wnewch geisio dod o hyd i’r hyn maent yn debygol o’u gofyn i chi? Gall chwiliad cyflym ar y rhyngrwyd dangos fforymau a byrddau trafod sy’n berthnasol i brofiadau cyfweld pobl eraill gyda’r cwmni. Gall gael syniad o’r hyn gall gael ei ofyn helpu i dawelu’r nerfau cyn y cyfweliad.

Ymarfer yw mam pob meistrolaeth

Ymarferwch eich atebion i gwestiynau cyffredin neu rhowch gynnig ar ffug-gyfweliad gydag aelod o’r teulu. Bydd hyn yn eich atal rhag gwacterau yng nghanol eich cyfweliad. Os ydych yn cael trafferth mynegu eich hun, dywedwch rywbeth fel “mae hynny’n cwestiwn diddorol iawn, gallaf gymryd foment i feddwl am hynny?”. Bydd hyn yn rhoi peth amser i chi bwyllo eich hun ac i feddwl am yr ateb.

Mae gan gwefan y Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol restr o’r deg uchaf o gwestiynau cyfweliad yma.

Byddwch chi eich hun

Unwaith i chi wneud yr holl baratoadau hyn cofiwch fod yn gwrtais, cyfeillgar, gwenwch a byddwch chi eich hun.

Pob lwc!

Os ydych angen cymorth pellach gyda chyfweliadau , mae gan LifeSkills, a grëwyd gyda Barclays, fodiwl sy’n ymdrin â phwrpas cyfweliadau swyddi a’r broses o baratoi ar gyfer un. Ewch i wefan LifeSkills i ddarganfod mwy.

Cynnwys cysylltiedig