Skip to content

A ALLAI MENTOR RHOI HWB I'CH RHAGOLYGON SWYDD?

A oes angen help llaw arnoch i ddechrau eich gyrfa? Efallai bod angen cyngor arnoch ar eich CV, ffurflenni cais neu dechneg cyfweld. Neu efallai nad ydych yn siŵr ble i ddechrau o ran dod o hyd i swydd. Gallai mentora fod yr union beth rydych yn edrych amdano.

Mentora

Mae mentora yn ffordd i’ch helpu i ddatblygu’ch sgiliau, eich paratoi ar gyfer gwaith a gwneud y mwyaf o’ch potensial. Mae rhaglenni mentora yn eich paru ag arbenigwr a all roi cyngor ymarferol i chi a’r hyder sydd ei angen arnoch i’ch helpu i ddod o hyd i waith.

Mae ystod o raglenni mentora ar gael ledled y wlad. I ddarganfod beth sydd ar gael yn eich ardal chi, cysylltwch â’ch Canolfan Gwaith leol ar wefan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Dyma gwpl o enghreifftiau o raglenni sydd ar gael yn genedlaethol.

Mentora Steps Ahead

Rhaglen fentora genedlaethol yw Steps Ahead sy’n cefnogi pobl ifanc i fod mewn gwell sefyllfa i ddod o hyd i waith. Fe’i cyflwynir gan y CIPD, elusen gofrestredig sy’n hyrwyddo gwell gwaith a bywydau gwaith, ac mae’n agored i bawb 18-24 oed ac yn chwilio am waith.

Bydd mentoriaid yn weithiwr proffesiynol sy’n arbenigo mewn pobl – gallent fod yn arbenigwr ar recriwtio neu ddatblygu gweithwyr mewn sefydliadau, a llawer mwy. Maent yn darparu cefnogaeth un i un wedi’i theilwra ar gyfer unigolion. Gallai fod yn gyngor ar CVs, ffurflenni cais, ffug gyfweliadau a mwy. Byddwch yn magu hyder ac yn teimlo’n fwy parod i ddechrau eich dewis yrfa.

Darganfyddwch fwy a chofrestrwch i Fentora Steps Ahead ar wefan CIPD.

Cylchoedd Mentora

Gall Cylchoedd Mentora’r Ganolfan Byd Gwaith roi cyfle i chi adeiladu eich sgiliau cyflogadwyedd gyda chefnogaeth mentor cyflogwr. Nod Cylchoedd Mentora yw magu eich hyder, eich cymhelliant a’ch dyheadau yn ogystal â’ch sgiliau chwiliad gwaith. Maent yn agored i bobl 16-24 oed sy’n ddi-waith.

Mae Cylchoedd Mentora yn defnyddio dull ‘dysgu gweithredol’, sy’n golygu y gall aelodau’r cylch rannu materion ag eraill a allai fod yn wynebu rhwystrau tebyg, gweithio a dysgu gyda’i gilydd, a gweithredu ac adlewyrchu ar y canlyniadau.

Yn ystod sesiynau mentora, bydd cyflogwyr yn rhannu eu profiadau, yn darparu cyngor a chymorth ymarferol gyda ffurflenni cais a CVs, ac yn cynnig cyfle i chi ymarfer sgiliau cyfweld.

Gallwch ddarganfod mwy am Gylchoedd Mentora gan eich anogwr gwaith y Ganolfan Byd Gwaith.

Cynnwys Perthnasol


Gall mynd i mewn i fyd gwaith a chwilio am eich swydd gyntaf fod yn frawychus, yn enwedig mewn marchnad...
Gall fod yn anodd gwybod sut i ysgrifennu CV heb fawr o brofiad gwaith, os o gwbl. Gall ceisio am...
Swydd 6 mis â thâl gyda chyflogwr lleol yw’r Cynllun ‘Kickstart’, sy’n cael ei ariannu gan y Llywodraeth. Mae’n rhoi...

Starting out in your career?