Skip to content

5 SGIL TROSGLWYDDADWY Y MAE CYFLOGWYR YN CHWILIO AMDANYNT

Receptionist turning into Supermarket worker

Gan fod yr achos o goronafeirws wedi effeithio ar y farchnad swyddi, mae’n bwysicach nag erioed ehangu’ch chwiliad gwaith ac adnewyddu eich CV i roi’r cyfle gorau i chi ddod o hyd i’ch swydd nesaf.

Gall sgiliau trosglwyddadwy wneud i chi wir sefyll allan i gyflogwyr, hyd yn oed os nad oes gennych brofiad penodol yn eu diwydiant. Gellir eu dysgu o swyddi yn y gorffennol, ond hefyd o hobïau, gwaith gwirfoddol neu hyd yn oed cymryd rhan mewn chwaraeon. Os gallwch fel arfer gael eich ffordd allan o olchi’r llestri, rydych wedi bod yn ymarfer eich sgiliau dylanwadu yn anfwriadol.

Mae’n debygol y bydd gennych set gyfan o sgiliau gwerthfawr y gallwch ddod gyda chi o un swydd i’r llall.

Mae’ch profiad mewn bwyty bwyd cyflym yn dangos eich bod chi’n dda am drefnu a gwaith tîm. Ac os ydych yn wych gyda phobl yna gallai eich sgiliau fod yn berffaith ar gyfer swydd ym maes gofal cymdeithasol. Mae’n werth gwybod pa sgiliau sydd eu hangen fwyaf ar gyflogwyr fel y gallwch dynnu sylw atynt mewn ceisiadau am swyddi sydd ar ddod. Edrychwch ar y 5 prif sgil y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt (yn ôl arolwg LinkedIn 2019 (gwefan allanol)):

1. Syniadau a chreadigrwydd

P’un a ydych yn cynnig syniad newydd, dyfeisgar neu’n dod o hyd i ateb i broblem anodd, gall meddwl y tu allan i’r blwch ac arddangos creadigrwydd wneud gwahaniaeth gwirioneddol mewn llawer o swyddi

2. Sgiliau pobl

Mae sgiliau gwrando a dylanwadu da yn wirioneddol werthfawr mewn swyddi gwasanaeth cwsmeriaid a gwerthu

3. Cydweithio

Mae gweithio fel tîm nid yn unig yn gyrru mwy o gynhyrchiant i’r busnes, ond mae hefyd yn meithrin perthnasoedd iach a chefnogol i’w wneud yn lle gwych i weithio.

4. Addasrwydd

Mae bod yn addasadwy yn golygu eich bod yn gallu ymateb yn gyflym i syniadau, cyfrifoldebau, disgwyliadau a phrosesau eraill sy’n newid yn y gwaith. Mae’n ffordd dda o ddangos eich bod yn hyblyg ac yn awyddus i ddysgu.

5. Rheoli Amser

Mae pobl sy’n dda am reoli amser yn blaenoriaethu eu gwaith yn effeithiol ac yn gweithio allan yr hyn sydd wir angen ei wneud. 

Pan fyddwch yn gwneud cais nesaf am swydd, dechreuwch trwy wneud rhestr o’r holl ffyrdd rydych wedi meithrin sgiliau trosglwyddadwy, ac esboniwch sut rydych wedi’u defnyddio yn eich CV neu’ch cais am swydd. Efallai y gwelwch fod gyrfa newydd yn agosach nag yr ydych chi’n meddwl.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried ceisio am swyddi mewn diwydiannau hanfodol (gwefan allanol) sy’n ehangu ar hyn o bryd fel logisteg, manwerthu bwyd ac amaethyddiaeth. Mae angen ychydig neu ddim profiad ar lawer o swyddi gwag gyda hyfforddiant yn y swydd.

Gall y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol hefyd eich helpu i ystyried swyddi neu yrfaoedd a allai gyd-fynd â’ch sgiliau trosglwyddadwy trwy ddefnyddio eu gwiriwr rhyngweithiol (gwefan allanol). Yng Nghymru, edrychwch ar Gyrfa Cymru (gwefan allanol) am wybodaeth pellach. Ac os ydych chi am wella sgiliau digidol neu rifedd, yna edrychwch ar y cyrsiau ‘bite-sized’ ar-lein am ddim (gwefan allanol) yn y Pecyn Cymorth Sgiliau.

Cynnwys cysylltiedig


Man writing on notepad at desk
P’un a ydych yn chwilio am swydd newydd, i newid eich gyrfa neu’n manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd yn ystod...
Man using his laptop working on his CV
Cael eich CV yn gywir yw’r rhan bwysicaf o wneud cais am swydd. Ond ni fyddwch yn llwyddo i wneud...
Graphic with the word 'Skills'
Pan fyddwch yn ysgrifennu eich CV, gall fod yn anodd weithiau poblogi’r adran honno i lawr-ger-y-gwaelod a farciwyd ‘sgiliau’: siawns...

Cychwyn ar eich gyrfa?