Skip to content

5 awgrym i raddedigion 2020

Mae Rebecca Fielding, Sefydlwr a Rheolwr Cyfarwyddwr Gradconsult, wedi treulio bron i ugain mlynedd yn gweithio yn sector recriwtio graddedigion. Yn ystod yr amser hwnnw mae wedi recriwtio miloedd o raddedigion o bob math o radd ar ran cwmnïau adnabyddus fel HJ Heinz, Asda a’r Co-operative Group.

“Mae’r farchnad swyddi i raddedigion yn y DU wedi newid yn syfrdannol oherwydd Covid-19. Mae’r Institute of Student Employers (ISE) yn adrodd lleihad o 23% yn y niferoedd o swyddi i fyfyrwyr gael eu recriwtio iddynt eleni. Y newyddion da yw bod dros 75% o swyddi gwag i fyfyrwyr yn parhau, hyd yn oed yng nghanol dirwasgiad digynsail a pandemig byd-eang.

Mae llawer o resymau i fod yn optimistaidd, fel gan fod galw mawr am eich sgiliau o hyd a’u bod yn werthfawr. Dyma fy 5 prif awgrym i chi yr haf hwn:

1. Ehangu’ch gorwelion

Mae dros 70% o swyddi gwag i raddedigion yn y DU fel rheol ar agor i geisiadau o unrhyw fath o radd, felly peidiwch â chyfyngu’r swyddi rydych yn gwneud ceisiadau amdanynt i faes penodol eich gradd. Edrychwch ar yr edefyn twitter am ysbrydoliaeth – gan gynnwys rhywun â gradd mewn Bioleg sydd bellach yn syrfëwr meintiau.

2. Newid meini prawf eich peiriant chwilio

Mae’r rhan fwyaf o raddedigion yn chwilio ar safleoedd swyddi am yr allweddair ‘graduate’ – sy’n golygu bydd unrhyw teitl swydd sy’n cynnwys y gair ‘graduate’ fel rheol yn cael dengwaith fwy o weliadau na’r rheiny sydd heb y gair hwnnw! Dylech chwilio yn lle am eiriau fel ‘Co-ordinator, Assistant, Administrator’ neu’r maes mae gennych ddiddordeb ynddo. Os yw cyflogwr wedi gwneud yr ymdrech i’w rhoi ar fwrdd swyddi prifysgol/graddedigion byddwch yn gwybod mai swydd lefel gradd yw hi ni waeth beth yw teitl y swydd.

3. Cysylltu â’ch gwasanaeth gyrfaoedd

Mae’r rhan fwyaf o wasanaethau gyrfaoedd prifysgolion yn barod i gefnogi graddedigion 2020. Cewch hyd i’r holl wasanaethau, bron â bod, o bell a gall hynny gynnwys cymorth a chyfarwyddyd, paratoi am gyfweliadau, swyddi gwag, canolfannau asesiadau digidol ffug, a hyd yn oed interniaethau digidol sy’n cael eu talu’n llawn.

4. Mae’n fater o safon yn hytrach na nifer

Yn aml mae’r tebygrwydd o fynd ymlaen i’r cam nesaf mewn unrhyw proses recriwtio graddedigion yn 20:1 neu’n uwch. Mae ymchwil da a chais sydd wedi ei deilwra at ofynion penodol y cwmni yn gwella’ch tebygrwydd o gyrraedd y cam nesaf. Yn lle treulio 30 awr ar 30 cais (lle mae’n anhebygol y byddwch yn mynd drwyddo), dylech dreulio 6-8 awr ar 4-5 cais bob wythnos.

5. Buddsoddi yn, ac arddangos, eich sgiliau

Tra byddwch yn chwilio am swydd, dylech barhau i ddatblygu’ch sgiliau a gwybodaeth broffesiynol drwy:

  • Ymuno â sefydliadau proffesiynol neu wneud y mwyaf o gyfleoedd dysgu neu rwydweithio.
  • Mynd i weminarau neu weithdai prifysgolion er mwyn eich cefnogi wrth i chi symud i weithio
  • Cwblhau cyrsiau ar-lein er mwyn datblygu eich sgiliau proffesiynol, technegol, neu feddal. Mae gan Y Brifysgol Agored er enghraifft ystod eang o gyrsiau am ddim i ddewis ohonynt
  • Ymwneud â negeseuon ac erthyglau ar y cyfryngau cymdeithasol gan bobl yn y sector neu broffesiwn mae gennycn ddiddordeb ynddo.  

Mae’r math hwn o ddysgu hunan-gymelliedig yn dangos eich brwdfrydedd ac ymrwymiad i’ch datblygiad proffesiynol parhaol i unrhyw gyflogwr yn y dyfodol. Dylech ychwanegu’r dysgu hwn at eich portffolio proffesiynol neu’ch proffil LinkedIn er mwyn helpu cyflogwyr i ddod o hyd i chi.”

Adnoddau eraill

Os yw’r erthygl hon wedi bod yn ddefnyddiol i chi a hoffech wybod rhagor am y farchnad swyddi i raddedigion, efallai byddwch yn mwynhau’r canlynol: