Skip to content

5 AWGRYM I RADDEDIGION 2020

A female graduate wearing a cloak and hat looking happy

Mae Rebecca Fielding (proffil Linkedin), Sefydlydd a Rheolwr Cyfarwyddwr Gradconsult, wedi treulio bron i ugain mlynedd yn gweithio yn sector recriwtio graddedigion. Yn ystod yr amser hwnnw mae wedi recriwtio miloedd o raddedigion o bob math o radd ar ran cwmnïau adnabyddus fel HJ Heinz, Asda a’r Co-operative Group. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Gradconsult.

“Mae’r farchnad swyddi i raddedigion yn y DU wedi newid yn syfrdannol oherwydd Covid-19. Mae gwefan yr Institute of Student Employers (ISE) yn adrodd lleihad o 23% yn y niferoedd o swyddi i fyfyrwyr gael eu recriwtio iddynt eleni. Y newyddion da yw bod dros 75% o swyddi gwag i fyfyrwyr yn parhau, hyd yn oed yng nghanol dirwasgiad digynsail a pandemig byd-eang.

Mae llawer o resymau i fod yn optimistaidd, fel gan fod galw mawr am eich sgiliau o hyd a’u bod yn werthfawr. Dyma fy 5 prif awgrym i chi yr haf hwn:

1. Ehangu’ch gorwelion

Mae dros 70% o swyddi gwag i raddedigion yn y DU fel rheol ar agor i geisiadau o unrhyw fath o radd, felly peidiwch â chyfyngu’r swyddi rydych yn gwneud ceisiadau amdanynt i faes penodol eich gradd. Edrychwch ar Twitter am ysbrydoliaeth – gan gynnwys rhywun â gradd mewn Bioleg sydd bellach yn syrfëwr meintiau. 

2. Newid meini prawf eich peiriant chwilio

Mae’r rhan fwyaf o raddedigion yn chwilio ar safleoedd swyddi am yr allweddair ‘graduate’ – sy’n golygu bydd unrhyw teitl swydd sy’n cynnwys y gair ‘graduate’ fel rheol yn cael dengwaith fwy o weliadau na’r rheiny sydd heb y gair hwnnw! Dylech chwilio yn lle am eiriau fel ‘Co-ordinator, Assistant, Administrator’ neu’r maes mae gennych ddiddordeb ynddo. Os yw cyflogwr wedi gwneud yr ymdrech i’w rhoi ar fwrdd swyddi prifysgol/graddedigion byddwch yn gwybod mai swydd lefel gradd yw hi ni waeth beth yw teitl y swydd.

3. Cysylltu â’ch gwasanaeth gyrfaoedd

Mae’r rhan fwyaf o wasanaethau gyrfaoedd prifysgolion yn barod i gefnogi graddedigion 2020. Cewch hyd i’r holl wasanaethau, bron â bod, o bell a gall hynny gynnwys cymorth a chyfarwyddyd, paratoi am gyfweliadau, swyddi gwag, canolfannau asesiadau digidol ffug, a hyd yn oed interniaethau digidol sy’n cael eu talu’n llawn.

4. Mae’n fater o safon yn hytrach na nifer

Yn aml mae’r tebygrwydd o fynd ymlaen i’r cam nesaf mewn unrhyw proses recriwtio graddedigion yn 20:1 neu’n uwch. Mae ymchwil da a chais sydd wedi ei deilwra at ofynion penodol y cwmni yn gwella’ch tebygrwydd o gyrraedd y cam nesaf. Yn lle treulio 30 awr ar 30 cais (lle mae’n anhebygol y byddwch yn mynd drwyddo), dylech dreulio 6-8 awr ar 4-5 cais bob wythnos.

5. Buddsoddi yn, ac arddangos, eich sgiliau

Tra byddwch yn chwilio am swydd, dylech barhau i ddatblygu’ch sgiliau a gwybodaeth broffesiynol drwy:

 • Ymuno â sefydliadau proffesiynol neu wneud y mwyaf o gyfleoedd dysgu neu rwydweithio.
 • Mynd i weminarau neu weithdai prifysgolion er mwyn eich cefnogi wrth i chi symud i weithio
 • Cwblhau cyrsiau ar-lein er mwyn datblygu eich sgiliau proffesiynol, technegol, neu feddal. Mae gan Y Brifysgol Agored er enghraifft ystod eang o gyrsiau am ddim i ddewis ohonynt
 • Ymwneud â negeseuon ac erthyglau ar y cyfryngau cymdeithasol gan bobl yn y sector neu broffesiwn mae gennycn ddiddordeb ynddo.

Mae’r math hwn o ddysgu hunan-gymelliedig yn dangos eich brwdfrydedd ac ymrwymiad i’ch datblygiad proffesiynol parhaol i unrhyw gyflogwr yn y dyfodol. Dylech ychwanegu’r dysgu hwn at eich portffolio proffesiynol neu’ch proffil LinkedIn er mwyn helpu cyflogwyr i ddod o hyd i chi.”

Adnoddau eraill

Os ydych gweld yr erthygl hwn yn ddefnyddiol ac fe hoffech wybod mwy am y farchnad swyddi i raddedigion, efallai y byddwch hefyd yn mwynhau’r canlynol:

 

 • Top tips for graduates: Entering the job marketing in 2020 ar wefan gov.uk
 • Course does not (usually) equal career – let’s celebrate! ar wefan Wonkhe
 • Let’s stop pretending passion is a prerequisite for embarking on a successful career ar LinkedIn
 • Mind the expectation gap ar YouTube (TEDEx talk)
 • The shame, guilt and disappointment of graduate job hunting ar Linkedin
 • UK graduate labour market news to 15 June 2020 ar Linkedin
 • Generation P for perfection ar wefan Wonkhe
 • The work ready graduate conundrum ar YouTube (TEDEx talk)

Cynnwys cysylltiedig


Young woman looking happy with earphones in
Cyn cychwyn ar eich chwiliad gwaith, byddwch yn glir pa fath o rôl fydd yn gweddu i’ch lefel addysg, diddordebau,...
Young man outside picking up litter
Mae gwirfoddoli yn ffordd werth chweil o helpu eraill, gweithio ar brosiectau gwerth chweil a chwrdd â phobl newydd. Hefyd,...
Male student smiling holding some books
Os ydych yn gadael addysg neu hyfforddiant ac yn chwilio am yrfa yn y diwydiannau creadigol, mae gan Lucy Ferguson,...

Cychwyn ar eich gyrfa?