Skip to content

4 ffordd y gall gwirfoddoli arwain at waith â thâl

Mae gwirfoddoli yn ffordd werth chweil o helpu eraill, gweithio ar brosiectau gwerth chweil a chwrdd â phobl newydd. Hefyd, mae hefyd yn ffordd wych o dreulio amser pan fyddwch ar ffyrlo. Ond a oeddech yn gwybod y gall hefyd roi cam ymlaen i chi i mewn i gyflogaeth? Mae ymchwil yn dangos bod gwirfoddoli yn cynyddu eich siawns o ddod o hyd i waith â thâl. Hefyd, byddwch yn ennill mewn ffyrdd eraill.

Dyma sut y gall gwirfoddoli eich helpu i ffynnu…

Ennill sgiliau a phrofiad newydd

Mae gwirfoddoli yn rhoi cyfle i chi wneud pethau nad ydych wedi’u gwneud o’r blaen, neu adnewyddu pethau nad ydych efallai wedi’u gwneud yn ddiweddar. Er enghraifft, mae llawer o wirfoddolwyr yn ymgymryd â thasgau rheoli, yn goruchwylio eraill, yn gweithio gyda’r cyhoedd neu’n ennill sgiliau yn eu maes diddordeb. Bydd eich sgiliau a’ch profiad newydd yn eich gwneud yn well ymgeisydd am swydd yn y dyfodol ac yn eich helpu i fagu hyder.

Gall hawlwyr Credyd Cynhwysol y disgwylir iddynt chwilio am waith ostwng eu horiau chwilio gwaith wythnosol hyd at 50 y cant i gyflawni gweithgaredd gwirfoddol.

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â’ch anogwr gwaith i drafod sut y gallai cyfuno gweithgaredd gwirfoddol â gweithgareddau eraill sy’n gysylltiedig â gwaith eich helpu i gyflawni eich nodau swydd a’ch cefnogi i symud i waith cynaliadwy yn gyflymach.

Meddyliwch am bethau

Os nad ydych yn siŵr o’ch cam nesaf, neu os ydych wedi bod yn chwilio am waith am gyfnod ac mae angen newid ffocws arnoch, mae gwirfoddoli yn ffordd dda o archwilio gwahanol rolau, sefydliadau a mathau o waith.

Adeiladu hanes

Os nad oes gennych lawer o brofiad gwaith diweddar, neu eisiau osgoi bylchau hir ar eich CV (ewch i wefan Reed am fwy o gyngor), gall gwirfoddoli helpu. Mae’n dangos i gyflogwyr eich bod yn llawn cymhelliant, yn alluog ac yn gallu cadw’n egnïol a datblygu’ch hun pan fyddwch chi rhwng swyddi. Gallwch hyd yn oed sefyll allan o ymgeiswyr eraill am swyddi oherwydd bod rheolwyr sy’n recriwtio, yn aml yn gosod llawer o bwys ar barodrwydd rhywun i wirfoddoli.

Ehangu eich rhwydwaith chwiliad gwaith

Gall gwirfoddoli, yn enwedig os yw mewn rôl sy’n gysylltiedig â’ch swydd darged, ddod â chi i gysylltiad â phobl a all ddweud wrthych am swyddi gwag a chyfleoedd hyfforddi a’ch cefnogi wrth chwilio am swydd.

Darganfyddwch sut i ddechrau gwirfoddoli ar wefan gov.uk.

Darllenwch gyngor ar ddod o hyd i safle gwirfoddoli a gwneud cais amdano  ar wefan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol.

Cynnwys cysylltiedig